Liselere Giriş Sınavı (Lgs) Sürecinin Okul Yöneticileri Üzerindeki Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:31:46.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3381-3398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim hedeflerine ulaşılmasında okul yöneticilerinin kritik görevleri vardır. Sınav süreçleri, baskı düzeyinin yüksek olması nedeniyle okul yöneticilerinin liderlik becerilerine duyulan ihtiyacın daha yoğun olduğu dönemlerdir. Bu çalışmanın amacı LGS sürecinin okul yöneticileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada Tokat ili Erbaa ilçesindeki ortaokullarda görev yapan 3 kadın, 7 erkek okul yöneticisi ile mülakat görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre LGS süreci okul yöneticilerinde stres ve başarı baskısı meydana getirmektedir. Okul yöneticilerinin LGS sürecinde rehberlik, motivasyon, koordinasyon, destek ve bilgilendirme rolleriyle ön plana çıktığı çalışmanın sonuçları arasındadır. Çalışmada ayrıca okul yöneticilerinin liderlik, iletişim becerileri gibi özellikleriyle başarı sağladıkları sonucuna varılmıştır. 10 okul yöneticisinin verdiği yanıtlarla bu sonuçlara ulaşılması çalışmanın sınırlılıklarını meydana getirmektedir.

Keywords

Abstract

School administrators have critical duties in achieving educational goals. Exam processes are periods when the need for leadership skills of school administrators is more intense due to the high level of pressure. The aim of this study is to investigate the effect of LGS process on school administrators. In the research, interviews were conducted with 3 female and 7 male school administrators working in secondary schools in Erbaa district of Tokat province. According to the results obtained in the study, the LGS process creates stress and success pressure in school administrators. It is among the results of the study that school administrators come to the forefront with their roles of guidance, motivation, coordination, support and information in the LGS process. In the study, it was also concluded that school administrators achieved success with their characteristics such as leadership and communication skills. Achieving these results with the answers given by 10 school administrators creates the limitations of the study.

Keywords


 • 1. Ağaoğlu, E. Altınkurt, Y. Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (164), 159-175.

 • 2. Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 135-150.

 • 3. Akdemir, A, Girgin, S. ve Girgin, Ü. (2021). İlkokul müdürlerinin iş stresi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 58, 363-382.

 • 4. Arkan, K. (2011). Sınıf öğretmenlerinin problem çözme becerisini kazandırmaya yönelik öz yeterlilikleri ile ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • 5. Babaoğlan, E. Altun, S.A. ve Çakan, M. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin tükenmişlik düzeyi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (2), 355-373.

 • 6. Babaoğlan, E. Nalbant, A. ve Çelik, E. (2017). Okul başarısına okul yöneticisinin etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 93-109.

 • 7. Baltacı, A. (2017). Okul müdürlerinin iş doyumları ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 49-76.

 • 8. Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 75-93.

 • 9. Beycioğlu, K. ve Aslan, M. (2010). Okul gelişiminde temel olarak değişim ve yenileşme: okul yöneticileri ve öğretmenlerin rolleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 153-173.

 • 10. Carcary M. (2009). The research audit trail – Enhancing trustworthiness in qualitative inquiry. Electronic Journal of Business Research Methods, 7, 11‐24.

 • 11. Cömert, M. ve Dönmez, B. (2018). Okul yöneticilerinin ertelemecilik davranışları, iş yükleri ve kişilik özelliklerine ilişkin algıları. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 1-18.

 • 12. Çelikten, M. ve Çelikten, Y. (2005). Televizyon programlarında çizilen öğrenci, öğretmen ve yönetici profilleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 369-378.

 • 13. Demir, S.B. ve Yılmaz, A.T. (2019). En iyisi bu mu? Türkiye'de yeni ortaöğretime geçiş politikasının velilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 164183.

 • 14. Ereş, F. (2009). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde mentorluk. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 157-165.

 • 15. Gürbüz, R., Erdem, E. ve Yıldırım, K. (2013). Başarılı okul müdürlerinin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 167-179.

 • 16. İşeri, E.T. ve Çalık, T. (2019). Kadın okul yöneticilerinin karşılaştıkları kurumsal kariyer engelleri ve bunları aşmaya yönelik çözüm yolları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (3), 1470-1503.

 • 17. Jane, M., Carcallas, M.C., Bentillo, J.D., Omilig, H.S., Nellas, M.A, Pacaldo, M.C., Cabilla, E.B. ve Ocba, P.S. (2021). School administrators leadership styles in the new normal. World Journal on Education and Humanities Research, 3 (1), 81-92.

 • 18. Karacabey, M.F. ve Bozkuş, K. (2020). Okul yöneticilerinin okul liderliğinde yetiştirilme ve sorun yaşama seviyeleri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 34 (1), 42-57.

 • 19. Kesen, İ, Sundaram, D.T. ve Könül, A. (2019). Öğretim lideri ve okul müdürü. SETA Analiz, İstanbul.

 • 20. Kızkapan, O. ve Nacaroğlu, O. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin merkezi sınavlara (LGS) ilişkin görüşleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (29, 701-719.

 • 21. Kiraz, Z. (2022). Öğretmenlerin bakış açısından okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik yeteneklerinin değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 36 (1), 198-216.

 • 22. Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 237-252.

 • 23. Kuş E. (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara; Anı Yayıncılık.

 • 24. Özabacı, N. Sakarya, N. ve Doğan, M. (2008). Okul yöneticilerinin okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (19), 8-22.

 • 25. Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage.

 • 26. Rolfe G. (2006). Validity, trustworthiness and rigour: quality and the idea of qualitative research. Journal of advanced nursing, 53, 304–310.

 • 27. Sezer, Ş. ve Akan, D. (2018). Okul müdürlerinin yönetsel özellikleri, kültüre bağlı yönetsel değerleri ve kendilerinden beklenen evrensel liderlik değerleri. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8

 • 28. Süngü, H. (2012). Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere’de okul müdürlerinin atanması ve yetiştirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2 (1), 33-48.

 • 29. Taşkın, G. ve Aksoy, G. (2021). Liselere giriş sistemine ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 11 (2), 870-888.

 • 30. Tekin, Y.F. ve Akyol, B. (2021). Okul müdürlerinin karar verme stilleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişki: karma bir uygulama. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (4), 955-967.

 • 31. Teyfur, M. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin uyguladıkları yönetim biçimlerine ilişkin algıları ve velilere göre okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • 32. Tofur, S. ve Yıldırım, R. (2021). Okul müdürlerinin okul yönetim süreçleriyle ilgili görüşlerinin incelenmesi: Demirci ilçesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (78), 961-987.

 • 33. Topçu, İ. (2013). Okulu geliştirmede velilerin rolü. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • 34. Türkmenoğlu, G. ve Bülbül, T. (2015). Okul yöneticilerinin göreve geliş biçimlerinin okul kültürüne yansımaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 526-549.

 • 35. Şimşek, Ş. Yıldırım, N. & Gülgör, A. (2005). Developmental and environmental effects of the Kızıldere geothermal power project, Turkey. Geothermics, 34(2), 234-251.

 • 36. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • 37. Yirci, R. ve Berk, B. (2021). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerine göre etkili okul müdürü. Tarih Okulu Dergisi, 14 (50), 570-598.

 • 38. Yolcu, H. ve Bayram, A. (2015). Okul yöneticisi seçme sürecini deneyimleyen yönetici adaylarının sözlü sınav yönetimine ilişkin algıları. Eğitimde Nitel Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 102-126.

 • 39. Yörük, S. ve Akdağ, G.A. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının etkililiği ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (1), 66-92.

                                                                                                    
 • Article Statistics