Liselere Giriş Sınavı (Lgs) Sürecinin Okul Yöneticileri Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-103
Number of pages: 3381-3398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim hedeflerine ulaşılmasında okul yöneticilerinin kritik görevleri vardır. Sınav süreçleri, baskı düzeyinin yüksek olması nedeniyle okul yöneticilerinin liderlik becerilerine duyulan ihtiyacın daha yoğun olduğu dönemlerdir. Bu çalışmanın amacı LGS sürecinin okul yöneticileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada Tokat ili Erbaa ilçesindeki ortaokullarda görev yapan 3 kadın, 7 erkek okul yöneticisi ile mülakat görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre LGS süreci okul yöneticilerinde stres ve başarı baskısı meydana getirmektedir. Okul yöneticilerinin LGS sürecinde rehberlik, motivasyon, koordinasyon, destek ve bilgilendirme rolleriyle ön plana çıktığı çalışmanın sonuçları arasındadır. Çalışmada ayrıca okul yöneticilerinin liderlik, iletişim becerileri gibi özellikleriyle başarı sağladıkları sonucuna varılmıştır. 10 okul yöneticisinin verdiği yanıtlarla bu sonuçlara ulaşılması çalışmanın sınırlılıklarını meydana getirmektedir.

Keywords

Abstract

School administrators have critical duties in achieving educational goals. Exam processes are periods when the need for leadership skills of school administrators is more intense due to the high level of pressure. The aim of this study is to investigate the effect of LGS process on school administrators. In the research, interviews were conducted with 3 female and 7 male school administrators working in secondary schools in Erbaa district of Tokat province. According to the results obtained in the study, the LGS process creates stress and success pressure in school administrators. It is among the results of the study that school administrators come to the forefront with their roles of guidance, motivation, coordination, support and information in the LGS process. In the study, it was also concluded that school administrators achieved success with their characteristics such as leadership and communication skills. Achieving these results with the answers given by 10 school administrators creates the limitations of the study.

Keywords