Eğitim Kurumlarında Örgütsel Kültür ve Liderlik İlişkisinin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:31:19.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3566-3583
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitsel kurumlardaki liderlik ve kültürrel özün değişimsel ilişkisi.

Keywords

Abstract

The transformational relationship of leadership and cultural essence in educational institutions.

Keywords


 • 1. Acar, A. Z. (2012). Organizational culture, leadership stylesand organizational commitmentin Turkishlogisticsindustry. Procedia-SocialandBehavioralSciences, 58, 217-226.

 • 2. Akdemir, Çukacı, Y. (2010, October). Örgüt kültürü değerleriyle örgütsel öğrenmedüzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bir araştırma. In Journal of Social Policy Conferences (No. 50, pp. 1173-1192).Allaire,Firsirotu, M. E. (1984). Theories of organizational culture. Organizations tudies, 5(3), 193-226.

 • 3. Aslan, M., Özer, N. ve Ağıroğlu Bakır, A. (2009). “Okul Kültürüne İlişkin Yönetici veÖğretmen Görüşleri: Nitel Bir Araştırma”. İlköretim Online, 8(1), 268-281.

 • 4. Avcu, Y. (2018). Örgüt kültürü ve liderlik tarzları arasındaki ilişkiler: İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bulunan orta kademe yöneticiler üzerine bir araştırma (Mastersthesis,Sosyal Bilimler Enstitüsü).

 • 5. Aykanat, Z. (2010). Karizmatik liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi üzerine bir uygulama (Mastersthesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

 • 6. Azanza, G.Moriano, J. A., &Molero, F. (2013).Authenticleadershipandorganizationalculture as drivers of employees’jobsatisfaction. Revista de Psicología del Trabajo y de lasOrganizaciones, 29(2), 45-50.

 • 7. Bakan, İ. (2008). “Örgüt kültürü” ve “liderlik” türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerindemografik özellikleri arasındaki ilişki: bir alan araştırması. Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2008(1), 13-40.

 • 8. Bakan, İ. (2009). Liderlik Tarzları ile Örgüt Kültürü Türleri Arasındaki İlişkiler: Bir AlanÇalışması. TISK Academy/TISK Akademi, 4(7).Bess, J. Dee, J. R. (2008). Understandingcollegeanduniversityorganization: Dynamicsof thesystem (Vol. 2). Stylus Publishing, LLC..Beytekin, O. F.Yalçinkaya, M., Doğan, M., Karakoç, N. (2010).

 • 10. Brooks, I. (1996). Leadership of a culturalchangeprocess. Leadership&OrganizationDevelopment Journal.

 • 11. Brown, MH (1985). Bu bana bir hikayeyi hatırlatıyor: Örgütsel sosyalleşmede konuşmaeylemi. Western Journal of Communication (İletişim Raporlarını içerir) , 49 (1), 27-42.

 • 12. Chodkowski, M.(1999). Relationshipsbetweenleadercharacteristics, plannedchange,andorganizationalculture in adynamicmanufacturingenvironment. Western MichiganUniversity.

 • 13. Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, And MixedMethodsApproaches. New York: Sage.

 • 14. Çelik, V. (2000). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem- A Yayıncılık

 • 15. De Witte,Van Muijen, J. J. (1999). Organizationalculture. EuropeanJournal of WorkandOrganizationalPsychology, 8(4), 497-502.

 • 16. Fidan, Merih B. (2018). “Nitel Araştırmalar ve Düşünümsellik: Bir Kritik AnalitikDüşünme Pratiği”. Academic Platform Journal of EducationandChange, 1 (2), 23 – 35.

 • 17. Gandolfi, F.,Stone, S. (2018). Leadership, leadershipstyles,andservantleadership. Journal of Management Research, 18(4), 261-269.

 • 18. Güçlü, N. (2003). Örgüt kültürü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 61-85.

 • 19. Gül,Aykanat, Z. (2012). Karizmatik liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi üzerine biraraştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1): 17-36.

 • 20. Hatch, M. J. (1993). Thedynamics of organizationalculture. Academy ofmanagementreview, 18(4), 657-693.

 • 21. House, R.Javidan, M., Hanges, P.Dorfman, P. (2002).Understandingculturesandimplicitleadershiptheoriesacrosstheglobe: anintroductiontoproject GLOBE. Journal of worldbusiness, 37(1), 3-10.

 • 22. Hughes, R. (2009). Time forleadershipdevelopmentinterventions inthepublichealthnutritionworkforce. PublicHealthNutrition, 12(8), 1029-1029.

 • 23. Ilyas, M.Abdullah, T. (2016). TheEffect of Leadership, OrganizationalCulture,EmotionalIntellegence, andJobSatisfaction on Performance. TheEffect of Leadership,OrganizationalCulture, EmotionalIntellegence, andJobSatisfaction on Performance, 5(2),158-164.

 • 24. Joharis, M. (2016). Theeffect of leadership, organizationalculture,workmotivationandjobsatisfaction on teacherorganizationalcommitment atseniorhighschool in Medan. International Journal of Business and ManagementInvention, 5(10), 1-8.

 • 25. Kalaichelvi, V. U,Antony, A., &Vimalanathan, A. N. (2017). A study onorganizationalculture. Int J Res, 5(8SE), 91-95.

 • 26. Kargas, A. Varoutas, D. (2015). Ontherelationbetweenorganizationalcultureandleadership: An empiricalanalysis. CogentBusiness Management, 2(1), 1055953.

 • 27. Keçecioğlu,T., (1998). Liderlik ve Liderler, İstanbul.

 • 28. Khan, M. A.,Ismail, F. B., Hussain, A., &Alghazali, B. (2020). Theinterplay ofleadershipstyles, innovativeworkbehavior, organizationalculture,andorganizationalcitizenshipbehavior. Sage Open, 10(1), 2158244019898264.

 • 29. Kotter, J.Heskett, J. L. (1992). Corporatecultureandperformance. New York:TheFreePress.

 • 30. Kouzes, J. M. Posner, B. Z. (2007). Theleadershipchallenge: Themosttrustedsource onbecoming a betterleader.

 • 31. Köse, S., Tetik, S., & Ercan, C. (2001). Örgüt kültürünü oluşturan faktörler. Yönetim ve

 • 34. Li, W., Bhutto, T. A., Nasiri, A. R., Shaikh, H. A., &Samo, F. A. (2017).Organizationalinnovation: the role of leadershipandorganizationalculture. InternationalJournal of PublicLeadership.

 • 35. Lubis, F. R.Hanum, F. (2020, December). Organizationalculture. In 2ndYogyakartainternationalconference oneducationalmanagement/administrationandpedagogy (YICEMAP 2019). AtlantisPress (pp. 88-91).

 • 36. Marker, A. (2009). Organizationalculture. Handbook of ImprovingPerformance intheWorkplace: Volumes 1‐3, 725-744.

 • 37. Martinez, E. A,Beaulieu, N., Gibbons, R., Pronovost, P., &Wang, T. (2015).Organizationalcultureandperformance. Americaneconomicreview, 105(5), 331-35.

 • 38. McCleskey, J. A. (2014). Situational, transformational,andtransactionalleadershipandleadershipdevelopment. Journal ofbusinessstudiesquarterly, 5(4), 117.

 • 39. Nanjundeswaraswamy, T. S.Swamy, D. R. (2014). Leadershipstyles. Advances inmanagement, 7(2), 57.

 • 40. Negis-Isik,Gursel, M. (2013). OrganizationalCulture in a SuccessfulPrimary School:An Ethnographic Case Study. EducationalSciences: TheoryandPractice, 13(1), 221-228.

 • 41. Odumeru, J.Ogbonna, I. G. (2013). Transformational vs.transactionalleadershiptheories: Evidence in literature. International review ofmanagementandbusinessresearch, 2(2), 355.

 • 42. Omolayo, B. (2007). Effect of leadershipstyle on job-relatedtensionandpsychological senseof community in workorganizations: A casestudy of fourorganizations in Lagos State,Nigeria. Bangladesh e-Journal of Sociology, 4(2), 30-37.

 • 43. Patton, M. Q. (2005). QualitativeResearch. New York: John Wiley&Sons, Ltd.Porras, J. I.,&Hoffer, S. J. (1986). Commonbehaviorchanges insuccessfulorganizationdevelopmentefforts. TheJournalof

 • 45. Robbins, S. P.Judge, T. A. (2013). Organizationalbehavior .Hoboken.Ruçlar, K. (2013). Örgüt kültürü ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki: SakaryaÜniversitesi örneği (Mastersthesis, Sakarya Üniversitesi).

 • 46. Schein, E. H. (1990). Organizationalculture (Vol. 45, No. 2, p. 109).AmericanPsychologicalAssociation.

 • 47. Smircich, L. (1983). Concepts ofcultureandorganizationalanalysis. Administrativesciencequarterly, 339-358.

 • 48. Strati, A. (2017). Organizationalculture. In Concise Encyclopaedia of ParticipationandCo-Management (pp. 578-584).

 • 49. deGruyter.Sun, S. (2008). Organizationalcultureanditsthemes. International Journal of Business andManagement, 3(12), 137-141.

 • 50. Syakur, A.,Susilo, T. A. B., Wike, W., &Ahmadi, R. (2020). Sustainability ofCommunication, OrganizationalCulture, Cooperation, TrustandLeadership StyleforLecturerCommitments inHigherEducation. Budapest InternationalResearchandCriticsInstitute-Journal (BIRCI-Journal), 3(2), 1325

 • 51. Taylor, J. (2014). Organizationalcultureandtheparadox of performancemanagement. PublicPerformance&Management Review, 38(1), 7-22.Tsai, Y. (2011). Relationshipbetweenorganizationalculture,leadershipbehaviorandjobsatisfaction. BMC healthservicesresearch, 11(1), 1-9.

 • 52. Tükenmez, Y. (2017). Kurum kültürünün çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi Konyaodalar örneği. KTO KaratayÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim DalıYüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi.

 • 53. Uygur, N. (2006). Kültür kuramı. Yapı Kredi Yayınları.

 • 54. Wagner, B. G. (2005). A Study On The Influence Of Characteristics Of Organizational CultureToTheWorkPerformance. The International Journal of Accountingand BusinessSociety, 13(2), 51-67.

 • 55. Xenikou, A. (2022). Leadershipandorganizationalculture. In Handbook of Research Methodsfor Organisational Culture (pp. 23-38). Edward Elgar Publishing.Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı)Ankara: Seçkin Yayıncılık

                                                                                                    
 • Article Statistics