Lojistik Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:30:58.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 3355-3363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş Sağlığı ve güvenliği uygulamaları hayatımızın her aşamasında mevcuttur. İşveren çalışanlarına sağlıklı, güvenli ve sosyal yönden iyilik halinin olduğu bir çalışma ortamı sağlamak ile yükümlüdür. Ürünlerin depolanması, taşınması ve tüketiciye ulaşması yönde lojistik sektörü önem kazanmıştır. Yapılan çalışma lojistik sektöründeki eksikliklerin giderilmesi ve çalışanlara olumlu yönde katkı yapması bakımından önemli bir çalışmadır. Bu çalışma, yetmiş altı kişiye uygulanarak çalışanların farkındalık düzeyleri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya göre çalışanların iş güvenliği farkındalığı, alınan İSG eğitimine, yaşanılan iş kazasına ve çalışılan işyeri sayının artması ile iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının olumlu yönde değiştiği belirlenmiştir. Katılımcıların verdiği cevaplar “IBM SPSS Statistics 25.0” programı ile analiz edilmiş ve analiz sonucunda “Cronbach Alpha (α)” değeri 0.933 çıkması anket sorularının birbirine bağlılık düzeyinin yüksek olması ve yanıtların güvenilir olduğunu ispatlaması bakımından önemlidir. Çalışanların İSG eğitimi alması ve sektördeki hizmet yılının artması iş sağlığı ve güvenliği yönünden olumlu etki yaparak farkındalık düzeyini arttırmaktadır.

Keywords

Abstract

Occupational Health and Safety practices are available at every stage of our lives. The employer is obliged to provide a healthy, safe and socially well-behaved working environment for its employees. The logistics sector has gained importance in terms of storing, transporting and reaching the consumer of the products. The study is an important study in terms of eliminating the deficiencies in the logistics sector and making a positive contribution to the employees. This study was applied to seventy-six people and tried to examine the awareness levels of the employees. According to the study, it was determined that the occupational health and safety awareness of the employees changed positively with the occupational safety awareness, the OHS training received, the occupational accident experienced and the increase in the number of workplaces. The answers given by the participants were analyzed with the "IBM SPSS Statistics 25.0" program, and the "Cronbach Alpha (α)" value of 0.933 as a result of the analysis is important in terms of the high level of interconnectedness of the survey questions and proving that the answers are reliable. The fact that employees receive OHS training and the number of years of service in the sector increase positively by increasing the level of awareness in terms of occupational health and safety.

Keywords


 • 1. Eyitmiş, A. M. & Kaplan, S. (2021). İş Güvenliği İle Motivasyon, İş Doyumu Ve İşten Ayrılma İlişkilerinin

 • 1. Eyitmiş, A. M. & Kaplan, S. (2021). İş Güvenliği İle Motivasyon, İş Doyumu Ve İşten Ayrılma İlişkilerinin Uluslararası Lojistik Firması Çalışanları Üzerin Etkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 12 (1), 74-93.

 • 2. Bas, G. & Koseoglu, A.M., (2019). Analysis of the warehouse work accidents in logistics sector. PressAcademia Procedia (PAP), V.9, p.262-268.

 • 3. Acar, Z. & Köseoğlu, M. (2014). Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi. Nobel Yayıncılık, 1.Basım, Ankara.

 • 4. Baylan, M. & Karaçevirgen, T. (2019). Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği: Türkiye Örneği. II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi

 • 5. Kuyucu, Ç. (2016). Lojistik Faaliyetlerinde Depolama Süreçlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği RisklerininDeğerlendirilmesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tez, Ankara.

 • 6. Peker, V. (2009). Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Risk Analizleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • 7. Tran, H. Stephen, C. & Shu-Ling, C. (2011) A Quality Management Framework for Seaportsin their Supply Chainsin the 21st Century, The Asian Journal of Shipping and Logistics, 27(3), s.363-386.

 • 8. Akan, E. & Dalbay, N. (2015). Lojistik Sektöründe Kalite ve İş Sağlığı-Güvenliği Yönetim Sistemleri: Bir Araştırma, Beykoz Akademi Dergisi, 3 (1), 21-66.

 • 9. Kaba, N.(2013). Lojistik İşletmesinde Risk Odaklı Bir Yönetim, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 10. Bahar, E. (2007). Lojistikte Lojistikte Risk Yönetimi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletme Ana Bilim Dalı.

 • 11. Yavuz, Ş. Gür, B. & Altıntaş, Ö. (2021). Investigatıon of Risk Factors Perception Levels ın Public and PrivateSector Institutions for Workers ın The Office Envıronment. Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, 8(20), 85–100.

 • 12. Saka, Y. (2020). Çalışma Ortamında Risk Etmenleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

 • 13. Ercan, A.(2010). Türkiye’de Yapı Sektöründe İşçi Sağlığı Ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi, Politeknik Dergisi, Cilt:13 Sayı: 1 s. 49-53.

 • 14. Peker, V. (2009). Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Risk Analizleri, Yüksek Lisans Tezi, Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • 15. Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • 16. Çam, M. O.& Baysan, A.L. (2010). Tutum ölçeği hazırlamada nitel ve nicel adımlar. HEMAR-G., 12(2), 59-71. 17. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sayı: 28339, Cilt: 52, 30/6/2012

                                                                                                    
 • Article Statistics