Bağımsız Denetim Firması Özelliklerinin Finansal Raporlama Kalitesine Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:30:23.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 3335-3346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alınan kararların amacına uygun ve tutarlı olabilmesi, kuşkusuz karar aşamasında kullanılan güvenilir bilgiler ile mümkün olabilmektedir. Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için önemli bir unsur olan finansal raporların doğruluğunun ve güvenilirliğinin artırılmasında ise bağımsız denetim hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede çalışma, bağımsız denetim firması özelliklerinin şirket tarafından sunulan finansal raporların kalitesine etki edip etmediğinin analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2017-2020 yılları arasında Borsa İstanbul’da yer alan ve imalat sektöründe işlem gören şirketlere ait 608 firma/yıl verisi regresyon analizi ile test edilmiştir. Finansal raporlama kalitesi üzerine Türkiye örnekleminde yapılan sınırlı sayıdaki çalışmayı farklı bir bakış açısıyla destekleyen bu çalışmada, finansal raporlama kalitesini temsilen DeFond ve Park (2001) tarafından geliştirilen AWCA (Abnormal Working Capital Accruals) Modeli tercih edilmiştir. Çalışmada bağımsız denetim firmasının 4 Büyük üyesi olma durumu, yıllık denetim geliri ve denetlediği kamu yararını ilgilendiren kuruluş sayısı ile sunulan finansal raporların kalitesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, bağımsız denetim firmasının 4 Büyük olma durumu ile finansal raporların kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğuna işaret etmektedir.

Keywords

Abstract

Undoubtedly, it is possible for the decisions taken to be appropriate and consistent with the purpose of the reliable information used in the decision stage. An independent audit service is needed to increase the accuracy and reliability of financial reports, which are an important element for the effective functioning of capital markets. In this context, the study aims to analyze whether the characteristics of audit firm affect the quality of the financial reports submitted by the company. For this purpose, 608 firm/year data belonging to companies listed in Borsa Istanbul and traded in the manufacturing sector between 2017-2020 are tested with regression analysis. In this study, which supports the limited number of studies on financial reporting quality in the Turkish sample from a different perspective, the AWCA (Abnormal Working Capital Accruals) Model developed by DeFond and Park (2001) was preferred to represent the financial reporting quality. In the study, the relationship between the independent audit firm's status of being a member of the Big 4, the annual audit income and the number of public interest institutions it audits, and the quality of the financial reports presented are examined. The findings of the study indicate that there is a statistically significant relationship between the status of the independent audit firm as the Big 4 and the quality of financial reports.

Keywords