Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-103
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-26 23:22:39.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 3259-3268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin yaşam becerileri ve mutluluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve yaşam becerileri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet ve Hemşirelik Bölümü birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 638 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Kişisel Bilgi Formu”, Bolat ve Balaman (2017) tarafından geliştirilen ‘Yaşam Becerileri Ölçeği’ ile Demirci ve Ekşi (2018) tarafından geliştirilen ‘Mutluluk Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler t-Testi, Anova, ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin yaşam becerilerinden stresle ve duygularla başa çıkma ile empati kurma ve öz farkındalık düzeyleri kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca hemşirelik bölümü öğrencilerinin stresle ve duygularla başa çıkma becerisi diğer bölümlerdeki öğrencilere göre daha yüksektir. Yaş değişkeni ile yaşam becerileri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, gelir durumunun ise yaşam becerileri ölçeğinin stresle ve duygularla başa çıkma, empati kurma ve öz farkındalık, karar verme ve problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, iletişim ve kişiler arası ilişki alt boyutlarına ait puan ortalamaları ile mutluluk ölçeğine ait puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır.  Yaşam becerileri ve mutluluk düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the life skills and happiness levels of university students in terms of various variables and to determine the relationship between life skills and happiness levels. The study group of the research consisted of a total of 638 students who were studying at the Faculty of Health Sciences of Kırıkkale University, attending the first, second, third and fourth grades of the Department of Child Development, Social Work and Nursing and who voluntarily agreed to participate in the research. Research data were collected using the "Personal Information Form" prepared by the researchers, the "Life Skills Scale" developed by Bolat and Balaman (2017), and the "Happiness Scale" developed by Demirci and Ekşi (2018). Obtained data were analyzed using t-Test, Anova, and Pearson Correlation Analysis. As a result of the research, it was determined that male students' life skills, coping with stress and emotions, empathy and self-awareness levels were higher than female students. In addition, nursing department students' ability to cope with stress and emotions is higher than students in other departments. It has been determined that there is no significant difference between the age variable and life skills, income status creates a significant difference between the mean scores of the life skills scale, coping with stress and emotions, empathy and self-awareness, decision making and problem solving, creative and critical thinking sub-dimensions, and the mean score of the happiness scale. There was a significant positive correlation between life skills and happiness level.

Keywords


 • 1. Akan, Y., ve Günek, A. (2021). Üniversite öğrencilerinin iletişim ve problem çözme beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 4(1), 44-52.

 • 2. Aksoy, A. B., Aytar, A. G., ve Kaytez, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin mutluluk ve alçakgönüllülük düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1119-1132.

 • 3. Bahçeci, D. ve Kuru, M. (2008). Portfolyo değerlendirmenin üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik algısı ve yaşam becerileri üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(1), 97- 11.

 • 4. Beşparmak, Y. Ö.(2021). Kadınlarda Meslek Seçiminde Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Yaşam Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

 • 5. Boysak, M.E.(2020). Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.

 • 6. Çelebi, G. ve Çelebi, B.(2020), Bireylerin Mutluluk Düzeylerinin Değişkenler Açısından İncelenmesi, Academic Review of Humanities and Social Sciences(ARHUSS), 3(1):179-189.

 • 7. Çolakkadıoğlu, O. (2010). Çatışma kuramına dayalı olarak geliştirilen karar verme beceri eğitimi grup uygulamalarının karar verme stillerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 • 8. Demirci, İ. ve Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice 18(29) 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799

 • 9. Dereli İman, E. (2013).Çocuklar için sosyal problem çözme ölçeğinin 6 yaş grubu için Türkiye uyarlaması ve okul öncesi davranış problemleri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1).

 • 10. Erdoğan, İ. (2011). İletişimi anlamak. Ankara: Pozitif

 • 11. Erözkan, A. (2009). Üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişki tarzları ve mizah tarzları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (26) , 56-66

 • 12. Ersoy, E. ve Başer, N. (2011). İlköğretim ikinci kademede eleştirel düşünmenin yeri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 1-10

 • 13. George, D. ve Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, (10a ed.) Boston: Pearson

 • 14. Gökbulut, B. (2022). Üniversite öğrencilerinin mobil telefon yoksunluğu (nomofobi) korkusu ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 30(2), 331-340.

 • 15. Gönener, A., Öztürk, A., ve Yılmaz, O. (2017). Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mental (psikolojik) iyi olma düzeylerinin mutluluk düzeylerine etkisi. Sportif Bakış: Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 44-55.

 • 16. Gunawan, G., Mashami, R.A., ve Herayanti, L. (2020). Gender Description on Problem-Solving Skills in Chemistry Learning Using Interactive Multimedia. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(1), 561-589. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/jegys.627095

 • 17. Güçlü, N. (2003). Lise müdürlerinin problem çözme becerileri. Milli Eğitim Dergisi. 160.

 • 18. Gün,S.(2021). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık, Yaşam Becerileri Ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • 19. Gürsel, C., ve Taşkıran, H. (2018). Üniversite öğrencilerinin facebook kullanma alışkanlıkları ile mutluluk düzeyleri, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve okunan bölüm arasındaki ilişkinin incelenmesi. R&S-Research Studies Anatolia Journal, 1(2), 289-299.

 • 20. Ioannidou, F., ve Konstantikaki, V. (2008). Empathy and emotional intelligence: What is it really about. International Journal of caring sciences, 1(3), 118-123.

 • 21. Inam, A., Fatima, H., Naeem, H., Mujeeb, H., Khatoon, R., Wajahat, T., ... ve Sher, F. (2021). Self- Compassion and Empathy as Predictors of Happiness among Late Adolescents. Social Sciences, 10(10), 380.

 • 22. Jayakumar, K. N. (2020). A study on the relationship between life skills and reasons for living among institutionalized early adolescents. Journal of Xi'an University of Architecture & Technology Sciences, 3(3), 544.

 • 23. Johnson, R. B., ve Christensen, L. (2019). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. SAGE Publications, Incorporated.

 • 24. Kardağ, A.(2019). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Yaşam Becerileri Ve Sosyal Bütünleşme İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

 • 25. Karmos, J. S., & Karmos, A. H. (1978). Interpersonal Communication Skills. Journal of Teacher Education, 29(5), 42-44.

 • 26. Khalilian, Z., ve Aflakifard, H. (2017). The effect of life skills training on efficacy and increasing happiness female students second period. International Journal of Education and Management Studies, 7(1), 23

 • 27. Khera, S., & Khosla, S. (2012). A study of core life skills of adolescents in relation to their self concept developed through yuva school life skill programme. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 1(11), 115-125.

 • 28. Kırık, A. M. ve Sönmez, M. (2017). İletişim ve mutluluk ilişkisinin incelenmesi. İnif e-dergi, 2(1), 15-26.

 • 29. Koruklu, N. ve Özdemir, Y. (2011). Üniversite öğrencilerinde değerler ve mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 190-210.

 • 30. Köksal, O. ve Şahin, F.(2015). “Gelir ve mutluluk: Gelir karşılaştırmasının etkisi”, Sosyoekonomi Dergisi, 23(26),

 • 31. Külekçi Akyavuz, E. ve Karakaş, A. (2020). Öğretmen adaylarının yaşam becerilerinin incelenmesi .Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(4), 1832-1851.

 • 32. Mohammadkhani, S., ve Hahtami, M. (2011). The effectiveness of life skills training on happiness, quality of life and emotion regulation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 407-411.

 • 33. Morin, A. (2011).Self‐Awareness Part 1: Definition, Measures, Effects, Functions, and Antecedents. Social and Personality Psychology Compass 5(10):807 - 823

 • 34. Nedim Bal, P. ve Gülcan, A. (2014). Genç yetişkinlerde iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 2(1 (ÖZEL)), 41-52.

 • 35. Özgan, H., Balkar, B., ve Eskil, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri tarafından sınıfta algılanan stres nedenleri ve kişisel değişkenlerin strese olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 337-350.

 • 36. Özteke-Kozan, H. İ., Kesici, Ş. ve Baloğlu, M. (2017). Affedicilik ve duyguları yönetme becerisi arasındaki çoklu ilişkinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi,15 (34), 193-215.

 • 37. Shankari, M. D. S. ve Eagavalli, K. (2019). A Study on Life Skills among Arts and Science College Students. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Sciences, 3(4), 1226.

 • 38. Taşçı, M. (2020). Ortaöğretimde Sportif Faaliyetlere Katılımın Bireyin Yaşam Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Malatya.

 • 39. Ulus, L. (2018). Ergen bireyler için yaşam becerileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5(12), 516–537.

 • 40. Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının yaşam becerileri ile ilgili görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 205-219. DOI: 10.33437/ksusbd.879817

 • 41. Ümmet, D. ve Demirci, G.(2017). Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 45: 153-170.

 • 42. Yeter, S. İ. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Aile Aidiyeti Ve Manevi Yönelimlerine Göre Yordanması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • 43. Zorlu, Y., Zorlu, F. ve Dı̇nç, S. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaşam becerileri ile bilişüstü farkındalıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 302-327. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.511546

                                                                                                    
 • Article Statistics