Öğretmen ve Okul Müdürü Arasındaki İletişimi Etkileyen Faktörler

Author:

Year-Number: 2022-101
Number of pages: 2717-2726
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilk/ ortaokul müdürlerinin iletişim becerilerinin, yönetici ve öğretmenler arasında kurulan iletişimin, eğitim-öğretim faaliyetlerine, okul örgütüne ve okul iklimine etkilerinin incelemektedir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde yürütülen bu çalışmaya ilkokul ve ortaokullarda  görev yapan toplam 12  ilkokul ve ortaokul müdürü katılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili alanyazına ve araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır.

İlk/ Ortaokullardaki yönetici öğretmen iletişiminde taraflar arasında birbirini anlamaya çalışmama kaynaklı iletişim bozukluğu olduğu, ilk/Ortaokullardaki yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişimde birbirlerine karşı saygı ve anlayışlı davranışların hakim olmadığı katılımcıların iletişimin daha sağlıklı olması açısından eğitim, seminer ve grup toplantıları organize edilerek yönetici ve öğretmenlerin iletişimlerinin artırılabileceğine inandıkları, yönetici ve öğretmenler arsındaki ideal iletişimin karşılıklı saygı, güven ve samimiyet içerisinde olması gerektiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is when examining the effects of the communication skills of primary / secondary school principals, the communication established between administrators and teachers, on educational activities, school organization and school climate. A total of 12 primary secondary school principals working in these primary and secondary schools participated in the qualitative research method and case study design. Easily accessible sampling, one of the purposeful sampling methods, is used to determine the participants of the study. An interview form structured in accordance with the aims of the research was used for the collection of research data.  Descriptive analysis was used to analyze the data.

In primary / secondary schools, there is a communication disorder between the parties due to not trying to understand each other, the communication between administrators and teachers in primary / secondary schools is not dominated by respect and understanding towards each other,in order to ensure a healthier communication among participants, training, seminars and group meetings are organized and It is seen that the ideal communication between administrators and teachers who believe that their communication can be increased, should be in mutual respect, trust and sincerity.

Keywords