Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-101
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 18:20:39.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2695-2716
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma liselerde görev yapan okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerinin farklı değişkenlere göre gerçekleştirme düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü ANOVA testi kullanılarak çözümlenmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin, yöneticilerin kültürel liderliğini kabul ettikleri söylenebilir. Araştırmaya katılanların cinsiyetine göre kültürel liderlik algısı incelendiğinde, katılımcıların cinsiyetlerine göre kültürel liderlik algıları anlamlı farklılık göstermediği, kadınların kültürel liderlik algısının, erkeklerden daha yüksek olduğu, katılımcıların kültürel liderlik algılarının yaş durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği, araştırmaya katılanların eğitim durumuna göre kültürel liderlik algısının yüksek lisans mezunlarında daha fazla olduğu, katılımcıların kıdemlerine göre Kültürel Liderlik Algılarında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı, araştırmaya katılanların medeni duruma göre kültürel liderlik algısında anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Keywords

Abstract

The research was conducted to examine the level of realization of cultural leadership roles of school principals working in high schools according to different variables. A descriptive survey model was used in the research. The data of the research were analyzed using descriptive statistics, t-test, and one-way ANOVA test.

According to the results of the research;It can be said that teachers accept the cultural leadership of administrators. When the perception of cultural leadership according to the gender of the participants in the research is examined, the perception of cultural leadership does not differ significantly according to the gender of the participants, the perception of cultural leadership of women is higher than that of men, the perception of cultural leadership of the participants does not differ significantly according to age, and the perception of cultural leadership according to the educational level of the participants in the research It is understood that there is no significant difference in the perception of cultural leadership according to the seniority of the participants, and that there is no significant difference in the perception of cultural leadership according to the marital status of the participants.

Keywords