Şamanizm Kültüründeki Sembollerin Günümüz Erkek Giysilerine Uyarlanması

Author :  

Year-Number: 2022-101
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 18:20:23.0
Language : Türkçe
Konu : Tekstil ve Moda Tasarımı
Number of pages: 2687-2694
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şamanizm, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar uzanan bir yaşam ve inançlar bütünüdür. Bu yaşam tarzının kahramanları şamanlardır. Hayatımızda olan her şey doğadan gelir. İlk insanlardan günümüze eşsiz semboller yaratılırken, tamamen doğal ürünlerle ve doğayı bozmadan devam etmiştir. Doğa, sanatçının ilham kaynağıdır. Sanat, insan yaşamının varoluş nedeni, yaşama tutunması ve kılavuzu olmuştur. Doğadan ilham alan her şey aslında özünde sihirdir. Günümüzün gelişen düzeninde sanat terimleri, eski yaşam biçimlerinde olduğu gibi sanatçıya şamanik bir değer kazandırmıştır. Şamanizm’in insanlar üzerindeki izleri ve etkisi her alanda olduğu gibi giyimde de yol gösterici olmuştur. Bu çalışma Şamanizm ve şaman kavramlarını incelemektedir. Şaman kıyafetleri, aksesuarları ve sembolik anlamları yer almaktadır. Şamanizm kültüründe kullanılan giysi ve sembollerin erkek giyimine uyarlanması ile hikâye panosu, teknik çizimler, sanatsal çizimler ve kombinler bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Shamanism is a set of life and beliefs from the beginning of human history to the present day. The heroes of this lifestyle are shamans. Everything that happens in our life comes from nature. While creating unique symbols from the first people to the present, it has continued with completely natural products and without disturbing the nature. Nature is the artist's source of inspiration. Art has been the reason for the existence of human life, its holding on to life and its guide. Anything inspired by nature is actually magic. In today's developing order, the terms of art have given the artist a shamanic value, as in the old ways of life. The traces and influence of shamanism on people have been a guide in clothing as well as in every field. This study examines shamanism and shaman concepts. Shaman clothes, accessories and symbolic meanings are included. There are storyboards, technical drawings, artistic drawings and a combination with the adaptation of clothes and symbols used in shamanism culture to men’ s clothing.

Keywords


 • 1. Aydın, M. (1994). Şamanizm’ in Eski Türk Dini Hayatı ile İlişkisi, 11. Türk Tarih Kongresi. C.2, 487-499., Ankara

 • 2. Buluç, S. (1979). Şamanizm, TDV İslam Ansiklopedisi, C.11, İstanbul

 • 3. Çoruhlu, Y. (2002). Türk Mitolojisinin Ana hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul

 • 4. Eliade, M. (1999). Şamanizm, (Çev. İsmet Birkan), İmge Kitabevi, Ankara

 • 5. İnan, A. (2006). Tarihte ve Bugün Şamanizm: Materyaller ve Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul

 • 6. Karasar, N. (2009). Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayınları, Ankara

 • 7. Perrin, M. (2003). Şamanizm, (Çev. Bülent Arıbaş), İletişim Yayınları, İstanbul

                                                                                                    
 • Article Statistics