Düğün ve Cenaze Ritüellerinde Sosyal Onay İhtiyacının Gösterişçi Tüketime Yöneltmesi

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2361-2370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı tüketim kültürünün sosyal onay ihtiyacı ve gösterişçi tüketim üzerine etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla düğün ve cenaze törenlerinde ilgili değişkenlerin birbiri üzerine etkisi araştırılmak istenmiştir. Nicel araştırma deseninde planlan araştırma tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış olup, Kırşehir ve Ankara illerinden çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 850 kişiden anket toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kırşehir ve Ankara illerinde daha önce düğün töreni gerçekleştirmiş ve bir yakınının cenaze töreninde cenaze sahibi olan kişiler oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 22.00 ve AMOS 24.00 paket programları aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre tüketim kültürüm hem sosyal onay ihtiyacı hem de gösterişçi tüketim üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Özellikle Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan düğün ve cenaze törenlerinde tüketimin, sosyal onay ihtiyacının ve gösterişçi tüketimin önemli olduğu ortaya konulmuştur. Gelecekte yapılacak çalışmalarda örneklemin genişletilmesinin kültürel ve toplumsal açıdan faydalı olacağı düşünülmektedir.    

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of consumer culture on the need for social approval and conspicuous consumption. For this purpose, it was desired to investigate the effects of related variables on each other in wedding and funeral ceremonies. The research planned in the quantitative research design is descriptive research. The questionnaire technique was used as a data collection tool in the research. A simple random sampling method was used in the study, and questionnaires were collected from 850 people from Kırşehir and Ankara provinces who agreed to participate in the study. The sample of the research consists of people who have previously held a wedding ceremony in Kırşehir and Ankara and have a funeral at the funeral of a relative. The analysis of data obtained in the research was analyzed through SPSS 22.00 and AMOS 24.00 package programs. According to the findings obtained from the research, it has been seen that my consumption culture has a positive and significant effect on both the need for social approval and conspicuous consumption. It has been revealed that consumption, the need for social approval, and conspicuous consumption are important, especially in wedding and funeral ceremonies, which have an important place in Turkish culture. It is thought that expanding the sample in future studies will be beneficial in terms of culture and society.

Keywords