Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Yök Veri Tabanı Örneklemi

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2318-2347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nitel yaklaşımlı; doküman incelemesi yöntemiyle yapılan bu çalışmanın amacı; 2013-2021 yılları arasında MEB Okulöncesi Eğitim Programını temel alarak yapılmış lisansüstü tezleri yılları, hangi üniversite - enstitü bünyesinde hazırlandıkları, hangi illerde uygulandıkları, araştırma yaklaşımları, araştırma yöntemleri / desenleri, örneklem yöntemleri, örneklemleri / çalışma grupları, veri toplama yöntemleri / araçları, konuları (temel amaçları), temel sonuçları ve sundukları temel önerileri bakımından incelemektir. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin kaynağı YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve erişim izni bulunan 2013-2021 yılları arasında MEB Okulöncesi Eğitim Programını temel alarak hazırlanmış olan 49 tezdir. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından oluşturulmuş "Tez İnceleme Formu" doğrultusunda doküman analizi tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada ulaşılan temel sonuçlara bakıldığında; 2013-2021 yılları arasında MEB Okulöncesi Eğitim Programını konu alan en fazla tezin (f=8) 2017 yılında hazırlandığı, 49 tezden 40'ının yüksek lisans tezi olduğu, 21 farklı üniversiteden en fazla Gazi Üniversitesi bünyesinde çalışma yürütüldüğü, en çok eğitim bilimleri enstitülerinin çalışmalarında konuya yer verdiği, tek şehirden evren-örneklem alınan 32, birden fazla şehirden örneklem alınan 7 tezin olduğu, örneklemlerin büyük çoğunlukta öğretmenlerden oluştuğu, örneklem yöntemlerinden en çok amaçsal örneklem yönteminin kullanıldığı, nicel yaklaşımlı çalışmaların(f=21) çoğunlukta olduğu, betimsel tarama yöntemine(f=25) sıklıkla başvurulduğu, veri toplama aracı olarak en fazla kişisel bilgi formu (f=37) ve ölçeklere (f=33) başvurulduğu, tezlerin konuları (temel amaçları) ve temel sonuçları incelendiğinde, çalışmaların "MEB Okulöncesi Eğitim Programının Çeşitli Yönlerden Değerlendirilmesi" - "MEB Okulöncesi Eğitim Programının Diğer Eğitim Programları / Öğretim Yöntem ve Teknikleriyle İlişkisi - Karşılaştırılması" - "MEB Okulöncesi Eğitim Programının Sahada Uygulama Durumları/Yansımaları" - "Süreli/Süresiz Yayınların MEB Okulöncesi Eğitim Programına İçeriğinde Yer Verme Durumları" olarak 4 ana kategoride toplandığı, çalışmalarda en sık verilen önerilerin programın çeşitli yönlerden zenginleştirilerek güncellenmesi (f=32) ve öğretmenlerin programla ilgili hizmetiçi eğitimlere tabi tutulması (f=29) sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Qualitative approach; the aim of this study, which was carried out with the document review method, years of postgraduate theses based on the MoNE(Ministry of National Education) Pre-school Education Curriculum between 2013-2021, in which university - institute they were prepared, in which provinces they are applied, research approaches, research methods/patterns, sampling methods, samples/study groups, data collection methods/tools, topics (main objectives), main results and basic suggestions they offer. In the study, criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used. The source of the data is 49 theses, which were prepared on the basis of the MoNE Preschool Curriculum between 2013-2021, in the database of YÖK National Thesis Center and with access permission. The data in the research were obtained by using the document analysis technique in line with the "Thesis Review Form" created by the researcher. Considering the main results of the research; between 2013-2021, the most theses (f=8) on the MoNE Pre-school Education Curriculum were prepared in 2017, 40 of 49 theses are master's theses, most of the studies are carried out with in Gazi University from 21 different universities, educational sciences institutes include the subject in their studies, 32 theses from a single city-sampled universe, 7 from more than one city, samples are large. Mostly composed of teachers, the purposeful sampling method is used the most among the sampling methods. Quantitative studies (f=21) are in the majority, descriptive survey method (f=25) is frequently used, personal information form (f=37) and scales (f=33) are mostly used as data collection tools, the subjects (basic objectives of the theses) are used and its main results are examined, "Evaluation of the MoNE Pre-school Education Curriculum from various aspects" - "The relationship of the MoNE Pre-school Education Curriculum with other curriculums / teaching methods and techniques - comparison" - "The application situations / reflections of the MoNE Pre-school Education Curriculum in the field" - "Serial/non-periodical publications to the MoNE Pre-school Education Curriculum" it was concluded that it was collected in 4 main categories as "Inclusion situations in the content", the most frequently given suggestions in the studies were updated by enriching it from various aspects (f=32) and teachers were subjected to in-service trainings about the program (f=29).

Keywords