Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık İle Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2290-2299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal okuryazarlık günümüzde oldukça önemli bir konu olmakla birlikte bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde dahi finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olması günümüz dünyasında hem makro hem de mikro ekonomilerde birçok soruna yol açabilmektedir. Finansal tecrübesi, bilgi ve birikimi olmayan bireyler para kazanmaya başladıkları andan itibaren ekonomik ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu durum da gerek psikolojik gerek sosyolojik açıdan problemlere yol açabilmektedir. Örneğin kazanılan paranın birimi, bütçesi ya da gerçekliği sorgulanmaksızın bireylerde psikolojik olarak rahatlama hissine sebep olurken, kaybedilen para bireyleri bazen derin bir çıkmaza sürükleyebiliyor. Bu araştırmada ise öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin psikolojik sağlamlık ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bir devlet sosyal bilimler lisesinde öğrenim gören hazırlık sınıfları ile birlikte 9 ve 10. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden oluşmuştur. Anket sahiplerinden gerekli iznin alındığı araştırmamızda nicel yönden yaklaşık 100 öğrenciye “Para Yönetim Öz Yeterlik Ölçeği ve Para Davranış Algısı Ölçeği” ile “Psikolojik Sağlamlık Tutum Beceri Ölçeği” ayrıca “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Nitel yönden yarı yapılandırılmış görüşme formlarının kullanıldığı araştırmada betimsel analiz yapılmıştır. Öğrencilerin biriktirme, harcama, planlama ve yatırım davranışları ile birlikte bu yönde sahip olunması gereken psikolojinin araştırıldığı çalışmada nicel ve nitel bulgularda benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada finansal okuryazarlık ile psikolojik sağlamlık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bunun yanında cinsiyet, aile gelir düzeyi gibi değişkenlerin öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyine ve psikolojik sağlamlık düzeylerine etkisi incelenmiş ancak sonuçlar anlamlı bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

Although financial literacy is a very important issue today, there are many factors that affect individuals' financial literacy levels. Even in developed countries, the low level of financial literacy can cause many problems in both macro and micro economies in today's world. Individuals who do not have financial experience, knowledge and experience may face economic and psychological problems from the moment they start to earn money. This situation can cause problems both psychologically and sociologically. For example, while the unit of money earned causes a feeling of psychological relief without questioning its budget or reality, the money lost can sometimes lead individuals to a deep stalemate. In this study, it was aimed to examine the relationship between students' financial literacy levels and psychological resilience. Mixed method of both quantitative and qualitative methods were used together. The sample of the research consisted of students studying in the 9th and 10th grades together with the preparatory classes studying at a state social sciences high school in Ankara in the 2020-2021 academic year. In our study, in which the necessary permission was obtained from the survey owners of  the "Money Management Self-Efficacy Scale and Money Behavior Perception Scale", the "Psychological Resilience Attitude Skill Scale" and the "Personal Information Form" were applied to approximately 100 students in quantitative terms. Descriptive analysis was carried out in the research in which semi-structured interview forms were used qualitatively. In the study, in which the students' saving, spending, planning and investment behaviors as well as the psychology that should be possessed in this direction were investigated, similar results were obtained in quantitative and qualitative findings. In the study, a positive and significant relationship was found between financial literacy and psychological resilience. In addition, the effects of variables such as gender and family income level on students' financial literacy and psychological resilience levels were also studied, but the results were not found meaningful.

Keywords