Çağdaş Sanatta Nesne Tekrarına Dayalı Rölyef Karakterli Yüzey Arayışları

Author :  

Year-Number: 2022-99
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30 17:13:32.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 2088-2101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Çağdaş Sanatta Nesne Tekrarına Dayalı Rölyef Karakterli Yüzey Arayışları” adı altında yürütülen bu çalışma, nesne tekrarının yüzey üzerine uygulanmasıyla oluşturulmuş sanatsal anlatımı vurgulamaktadır. Eserlerin oluşumu ve gelişiminde resim heykel etkileşiminin yeri, modüler çalışmalar ve bu uygulamalar paralelinde gelişen rölyef karakterli nesne tekrarı uygulamaları yüzeysel, kütlesel ve estetik değerler açısından irdelenmektedir.

Bu çalışmada tekrar ilkesinin doğadaki yansımaları ve bu yansımaların sanatçı ve zanaatçıları nasıl etkilediği, 19. Yüzyıl sonrasında görülen sanat akımlarında tekrar örnekleri, malzemenin sanata girişi ve bu doğrultuda gelişen rölyef karakterli çalışmalar, birim tekrarının uygulama alanları ve modüler çalışmaların hangi koşullarda ortaya çıkarak nasıl bir gelişim gösterdiği çözümlemeye çalışılmıştır. Çağdaş sanatta ise özellikle 2000 yılı ve sonrasında üretim yapmış Türkiye de ve dünyada farklı teknik ve altyapıya sahip sanatçılar ayrı başlıkta değerlendirilerek bu sanatçıların nesne tekrarı uygulayarak yapmış oldukları rölyef karakterli yapıtlarının üretim biçimleri ve malzeme çeşitliliğiyle ilgili incelemelere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

This study, carried out under the title "Search for relief-like surfaces with object repetition in contemporary art", emphasizes the artistic expressions created on surface with object repetition. The place of interaction between painting and sculpture in the formation and development of art-works, modular studies and the applications of relief-like  object repetition developing in parallel with these applications have been examined in terms of superficial, mass, and aesthetic values.

In this study, it has been tried to analyze the reflections of the repetition principle in nature and how these reflections have an influence on artists and craftsmen, repetitive examples in art movements seen after the 19th century, the application of  material to art and the relief-like works with developed in this direction, the application areas of unit repetition, and the modular works emerged under which conditions and the  kind of development these have presented. As for the contemporary art, artists who have yielded works in Turkey and in the world especially in 2000 and afterwards with different techniques and backgrounds have been evaluated under a separate heading, and the studies related to the production styles and material diversity of their works with the object repetition were presented.

Keywords


 • Antmen, A. (2009). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Antmen, A. (2009). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Aysan, Ş.; Kiraz, S., & Öktem, A. (1980). Sanat Olarak Betik, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul.

 • Brown, A. (25 Ocak 2007) “Masterpiese in Thread”, The New York Sun, http://www.devorahsperber.com/reviews_articles/ny_sun_1_25_07.htm E.T.: 15.03.2022 tarihinde alınmıştır.

 • Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition. Columbia University Press, New York.

 • Demir, A. (1993). Temel Plastik Sanatlar Eğitimi. Anadolu Üniversitesi Yayın No:576, Eskişehir. Eroğlu, Ö. (2013). Plastik Sanatlar Sözlüğü, Tekhne Yayınları, İstanbul.

 • Giderer, H.E. (2003). Resmin Sonu, Ütopya Yayınevi, Ankara.

 • Girgin, F. (2018). Çağdaş Sanat ve Yeniden Üretim- Alıntı, Öyküleme, Kolaj, Taklit, Hayalperest Yayınevi, İstanbul.

 • Gombrıch, E.H. (2015). Sanat ve Yanılsama- Resim Yoluyla Betimlemenin Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Gökaydın, N. (2002). Temel Sanat Eğitimi- Sanat Eğitimi Öğretim Sistemi ve Bilgi Kapsamı, MEB Yayınevi, Ankara.

 • Güngör, H. (2005). Görsel Sanatlar ve Mimarlık için Temel Tasar, Bilgisayar Destekli Baskı ve Reklam Hizmetleri, İstanbul.

 • İnceoğlu,D. (2012) “Her İşte 30.000 Parçacık Var”, Hürriyet.

 • Kuban, D. (2002). Mimarlık Kavramları, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul Lynton, N. (2009). Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul.

 • Öztür, D. (2010, Haziran 24), “Göğün Direği Kavak Ağacı Heykellere Can Verdi”, Egeden Dergisi, s. 64. Read, H. (1960). Sanatın Anlamı, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

 • Sennett, R. (1999). Gözün Vicdanı- Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Tekstil İşveren Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, (Ocak-Şubat 2020), “Bir Sanat Meteryali Olarak Denim” (445) s. 51-52.

 • Turani, A. (2004). Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Turani, A. (2017). Çağdaş Sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Yılmaz, M. (2013). Sanatçıları Okumak ya da Postmodern Söyleşiler, Ütopya Yayınevi, Ankara. Yılmaz, M. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayınevi, Ankara.

 • Yılmaz, M. (2018). Heymimres- Nelik ve Kimliğin Diyalektiği, Ütopya Yayınevi, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics