Farklı Okul Türlerinde Görev Yapan Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin İş Yaşam Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-99
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30 17:13:10.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2065-2077
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; altı farklı okul türünde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin iş yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Tuzla ilçesinde devlet okullarında çalışan 487 öğretmen ve okul yöneticilerinden elde edilmiştir. Bu araştırmada Akar, H. ve Üstüner, M. (2017)  tarafından Türkçe uyarlaması yapılarak Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması yapılan “İş Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin iş yaşam kaliteleri düzeylerinin belirlenmesi amaçlandığından, araştırmada nicel araştırma tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin girişi, SPSS aracılığıyla yapılmış, T Testi ve Anova analizleri ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okullarındaki iş yaşam kalitesi düzeyleri ortanın üzerindedir. Erkek öğretmenlerin iş yaşam kalitesine yönelik algılarının kadın öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada ortaya çıkan başka bir sonuca göre okul müdürü ve müdür yardımcılarının iş yaşam kalitesi düzeyleri öğretmenlerden daha yüksektir. Okul türlerine göre öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine yönelik algılarında ise anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. İmam hatip ortaokulunda görev yapan öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algıları ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin iş yaşam kalitesi düzeylerinin ise en düşük seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Okullarında görev yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin iş yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek için yapılan bu araştırma ölçek uygulaması ile sınırlı kalmıştır. Yapılacak yeni araştırmalarda gözlem ve görüşme yöntemlerinin de kullanılması ile daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Öğretmenlerin çalışmış oldukları kurumlarında etkili ve başarılı olmaları görev yaptıkları okullarının başarısını yükseltecektir. İş yaşam kalite seviyeleri yüksek olan eğitim ortamlarında öğretmenlerin başarılarının yükseleceği ve eğitim kalitesinin artacağı muhakkaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the level of work life quality of teachers and school administrators working in six different types of schools. The data of the research were collected from 487 teachers and school administrators who work in public schools in Tuzla, Istanbul in the 2018-2019 academic year. In this study, " Work-Related Quality of Life Scale", which was adapted into Turkish by Akar, H. and Üstüner, M. (2017) and the Validity and Reliability of which was also studied by them. Since the aim of the study was to examine the quality of work life of teachers and school administrators, a quantitative research survey model was used in the study. The data collected from the participants were entered in SPSS and analyzed with T-Test and ANOVA. According to the results of the analysis obtained in the research, teachers and school administrators’ perceptions of the quality of work life in their schools are above the average. It has been observed that male teachers’ perception of the quality of work life are higher than female teachers. Moreover, the work life quality levels of school principals and vice-principals are higher than teachers according to another result of the study. It has been seen that there is a significant difference in teachers’ perceptions of the quality of work life according to school types. It has been observed that the perceptions of the quality of work life of the teachers working in Imam Hatip secondary schools are higher than the teachers working in primary schools, secondary schools, Anatolian high schools and vocational high schools. It has been concluded that the work life quality levels of the teachers working in vocational high schools are at the lowest level. This research, which was conducted to determine the level of work life quality of teachers and school administrators was limited to the scale application. More detailed information can be obtained by using observation and interview methods in new researches. Teachers’ being effective and successful in their institutions will increase the success of their schools. It is certain that the success of teachers will increase and the quality of education will increase in educational environments in which work life quality levels are high.

Keywords