Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi: Niğde İlinde Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-99
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30 17:10:15.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 1986-1995
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışan bireylerin mesleklerine göre yerine getirecekleri faaliyetleri en iyi şekilde yaparak ve mesleki açıdan kendilerini geliştirebilmek için katlandıkları zaman, çabalar ve yerine getirecekleri faaliyetlerin tamamı mesleki bağlılık olarak belirtilmektedir. Bu doğrultuda, toplumların hepsi tarafından bilinen bir meslek olan muhasebe mesleği ve bu meslekte faaliyetlerini yerine getiren muhasebe meslek mensuplarının da mesleki bağlılık seviyelerinin araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılık seviyelerinin demografik faktörlere göre farklılaşıp  farklılaşmadığının tespit edilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için, Niğde ilinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetlerini yerine getiren muhasebe meslek mensuplarına anket uygulanmıştır. Anket ile elde edilen veriler t – testi (Independent-Samples T Test), tek yönlü varyans (One –Way ANOVA) testi ve Welch testi aracılığı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılık alt boyutlarının cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi açısından farklılaşmadığı belirlenmiştir. Mesleki deneyim süreleri açısından ise, muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılık seviyelerinin duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve birikmiş maliyetler alt boyutlarında farklılaşmadığı ancak alternatiflerin sınırlılığı alt boyutunda ise farklılıaştığı tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

Professional commitment is defined as the time, the effort that employees spend, and all the activities they do in order to do their jobs in the best way according to their profession and develop themselves professionally. In this context, the necessity of researching the professional commitment levels of the accounting professionals in the accounting profession which is a profession known by all societies has emerged. The purpose of this study is to determine whether the professional commitment levels of accounting professionals differ according to their demographics. The data for this study were collected with a questionnaire which was applied to the professional accountants who perform independent accountant and financial advisory activities in the province of Niğde. The data obtained by the questionnaire were analyzed by t-test (Independent-Samples T-Test), one-way variance (One-Way ANOVA) test, and Welch test. As a result of the analysis, it was determined that the professional commitment of the accounting professionals who participated in the survey did not differ in terms of gender, age, and education level. In addition, it was determined that their professional commitment levels did not differ in terms of their seniority in emotional commitment, normative commitment, and accumulated costs sub-dimensions, but differ in the limitation of alternatives sub-dimension.

Keywords


 • Allen, N. J. &Meyer, J. P. (1990). “TheMeasurementandAntecedents of Affective”, Continuance and Normative

 • Allen, N. J. &Meyer, J. P. (1990). “TheMeasurementandAntecedents of Affective”, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63: 1 – 18.

 • Aranya, N., Pollock, J. &Amernic, J. (1981). “An ExaminationOf Professional Commitmentİn Public Accounting. Accounting”, OrganizationsAndSociety, 6 (4): 271 – 280.

 • Ataç, İ. (2019). “Öğretmenlerin Denetim Odaklarıiİle Mesleki Bağlılıkları Arasındaki İlişki”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Blau, G. (1985). “The Measurement and Prediction of Career Commitment”, Journal of OccupationalandOrganizationalPsychology, 58: 277 – 288.

 • Blau, G. (2003). “Testingfor a Four-Dimensional Structure of Occupational Commitment”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76: 469 – 488.

 • Büyükyılmaz, O.;Vargün, H. &Uygurtürk, H. (2019). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık ve İşTatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(1): 27-42.

 • Çiftçioğlu, A.;Poroy Arsoy, A. & Sipahi, B. (2011). “Investigating Accountants’ Occupational CommitmentandOccupational Turnover Intention: Evidence from Turkish Accountants”, International Journal of Accounting and Finance, 3(2): 165 – 176.

 • Demir, M.; Elden Ürgüp, S. &Çerikcioğlu, G. (2017). “3568 Sayılı Yasa ve Sonrasındaki Yasal DüzenlemelerinSMMM Mesleğine Etkisinin Nitel Araştırma Yöntemi ile İncelenmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(33): 188 – 209.

 • Gül, H. &Erol, M. (2016). “Muhasebe Meslek Mensuplarında İşe Bağlılık ve Çalışma Ahlakının Mesleki Etik Davranışa Etkisi”,İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, 26 (137): 51 – 74.

 • Günlük, M.; Özer, G. & Özcan, M. (2013). “İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi”,Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (20), 57 – 76.

 • İslamoğlu, A. H. &Alnıaçık, Ü. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Spss Uygulamaları), Beta Yayıncılık, İstanbul.

 • Karakaş, A.; Saban, M. & Aslan, A. (2017). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özelliklerinin İş Tatmini ve Mesleki Bağlılıklarına Etkisi”,Mali Çözüm Dergisi, 144: 41 – 61.

 • Loscher, G.;Kaiser, S. &Ruhle, S. (2019). “Commitment Profiles of Accountants: a Person- Centred Study of the Commitment towards Profession and Organization”, Behavioral Research in Accounting, 1-46.

 • Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri, Seçkin Yayıncılık: Ankara.

 • Özcan, M. & Günlük, M. (2021). “Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Performanslarının Yordayıcısı OlarakMesleki Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algısı”, Özdemir, F. S. & Kızıldağ, D. (Ed.) Davranışsal Muhasebe: Teorik ve Ampirik Çalışmalar: içinde 249 – 284, Siyasal Kitabevi, Ankara.

 • Özer, G. & Uyar, M. (2010). “Muhasebecilerin Etik Oryantasyonlarının Mesleki Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir İnceleme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi. 48: 89 – 100.

 • Özyürek, H. (2012). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken Nitelikler”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4 (1): 139 – 148.

 • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Kanun No: 3568, 13 Haziran 1989 tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazete.

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Kanun No: 5786, 26 Temmuz 2008 tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazete.

 • Siegel, P.H. ve Sisaye, S. (1997). “An Analysis of the Difference Between Organization IdentificationandProfessional Commitment: a Study of Certified Public Accountants”,Leadership & Organization Development Journal, 18(3): 149 – 165.

 • Utkan, Ç. &Kırdök, O. (2018). “Dört Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeği Uyarlama Çalışması”, International Journal of Social Sciencesand Education Research, 4(2): 230 – 244.

 • Tabachnıck, B.G. &Fıdell, L.S. (2013). Using MultivariateStatistics. 6. Baskı, Pearson, Boston.

 • Tandiontong, M. (2015). “Professional Commitment of Accountant and the Commitment of Public Accounting Firms on Auditor’s Job Saticfaction”, Manajemen & Bisnis Berkala Ilmiah, 14.1 (8): 95 – 101.

                                                                                                    
 • Article Statistics