Montessori Eğitimi Günlük Yaşam Etkinliklerinin Çocukların El Ve Bağımsız Hareket Etme Becerilerine Etkisine İlişkin Uygulayıcıların Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-99
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30 17:09:55.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1970-1985
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocukların ilk eğitimleri ailede başlar. Aileden sonra eğitimin ilk basamağı ise okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Erken çocukluk eğitim dönemi ise bireylerin ileriki yaşlarında kullanacakları tüm becerilerin kazandırıldığı büyük öneme sahip olan kritik bir dönemdir. Çocuklardan kazanılması beklenen davranışların gelişmesinde uygun ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması, çocuklara rehberlik yapılması, ihtiyaç duyacakları tüm becerileri kazanabilmesinde okullarda uygulanan eğitim programları çok etkilidir. Bunun yanında okuldaki uygulanan eğitim programlarının evde de paralellik göstermesi gelişim devamlılığı açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada Montessori eğitiminde günlük yaşam becerileri etkinliklerinin 5-6 yaş çocuklarının el becerilerine ve bağımsız hareket edebilme becerilerine etkisine ilişkin uygulayıcıların görüşleri incelenmiştir. Araştırma nitel bir araştırma olup, çoklu durum çalışması desenine göre çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2021-2022 eğitim öğretim yılında Samsun  ili Merkez ilçesinde Montessori eğitimini uygulayan ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 10 öğretmen ve 10 veli oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri çoğunlukla yüz yüze iletişim ile yapılan, telefon gibi sözlü veya görüntülü iletişim araçları kullanılarak da yapılabilen veri toplama tekniği olan görüşme yöntemiyle toplanmıştır Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda öğretmenlere göre günlük yaşam becerileri etkinliklerinin çocukların el becerilerine ve bağımsız hareket edebilme becerilerine etkisinin çok önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Veliler ise çocuklarının Montessori eğitimi almaları ile birlikte bu eğitim programına göre evlerinde çocuklarının günlük yaşam becerilerini destekleyecek ortamlar hazırladıkları tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Children's first education begins in the family. The first step of education after the family is pre-school education institutions. Early childhood education period, on the other hand, is a critical period of great importance in which individuals acquire all the skills that they will use in their future years. Education programs implemented in schools are very effective in creating appropriate and effective learning environments, guiding children, and acquiring all the skills they will need in the development of the behaviors expected from children. In addition, the parallelism of the education programs applied at school at home is of great importance for the continuity of development. In this study, the views of practitioners on the effects of daily life skills activities in Montessori education on the hand skills and independent movement skills of 5-6 year old children were examined. The research is a qualitative research and it was studied according to the multiple case study pattern. The sample of the study consists of 10 teachers and 10 parents who applied Montessori education and paticipated in the study voluntarily in the central district of Samsun province in the 2021-2022 academic year. The data of the research were collected by the interview method, which is a data collection technique that can be done by using face-to-face communication and verbal or video communication tools such as the telephone. The data were analyzed with the descriptive analysis method. As a result of the examination of the data obtained, it was concluded that the effects of daily life skills activities on children's hand skills and ability to act independently are very important according to the teachers. It has been determined that parents prepare environments that will support their children's daily life skills in their homes according to this education program, together with their children's Montessori education.

Keywords