İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Velilerinin Ev Ödevlerine İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-99
Number of pages: 1930-1942
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin velilerinin ev ödevlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma durum çalışması modelinde olup nitel yöntem takip edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Çorum Yumurta İlkokulu, 19 Mayıs İlkokulu, Bekir Aksoy İlkokulu ve Kocatepe İlkokulu’nda çocukları eğitim öğretim gören 17 veli oluşturmaktadır. Veliler amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı tarafından hazırlanmış olup katılımcıların demografik bilgilerini ve ev ödevlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Katılımcı velilerin tamamı ev ödevlerinin faydalı olduğu gerekçesiyle ödev verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bununla birlikte ev ödevlerinin verilme amacına ilişkin görüşler çeşitlilik göstermektedir. Kimilerine göre ev ödevleri sadece okulda öğrenileni tekrar amaçlı verilmesi gerekirken kimilerine göre de sadece bir sonraki derse hazırlık amaçlı verilmelidir. Bir başka grup veli de ev ödevlerinin hem okulda öğrenileni tekrar amaçlı hem de bir sonraki derse hazırlık amaçlı olması gerektiğini düşünmektedir. Son olarak ev ödevleri yapılırken karşılaşılan zorluklar da çeşitlilik göstermektedir.  Bunlar; çocukların televizyon, tablet, telefon gibi teknolojik cihazlarla meşgul olması, dikkatlerinin çok çabuk dağılması, velilerin çocuğunun ödevlerde zorlandığı kısımları onun seviyesine inerek anlatamaması, ödevlerin fazla olması ve velilerin çocuğunun ödevini yapmasına destek olurken kimi zaman sinirlerine hâkim olamayıp onlara kızmalarıdır.

Keywords

Abstract

This research was carried out in order to reveal the opinions of the parents of primary school 1st grade students about homework. The research is in the case study model and the qualitative method was followed. The study group of the research consists of 17 parents whose children are studying in Çorum Yumurta Primary School, 19 Mayıs Primary School, Bekir Aksoy Primary School and Kocatepe Primary School affiliated to Çorum Provincial Directorate of National Education in the 2018-2019 academic year. The parents were selected using the purposive sampling method. Research data were collected through a semi-structured interview form. The semi-structured interview form was prepared by the researcher and consists of questions that aim to reveal the demographic information of the participants and their views on homework. Descriptive analysis method was used in the analysis of the obtained data. All of the participating parents think that homework should be given on the grounds that homework is beneficial. However, opinions on the purpose of giving homework vary. According to some, homework should be given only for the purpose of repeating what has been learned in school, while according to others, it should be given only for preparation for the next lesson. Another group of parents thinks that homework should be both for repetition of what is learned at school and for preparation for the next lesson. Finally, the difficulties encountered while doing homework also vary. These; Children are busy with technological devices such as television, tablet and phone, their attention is very quickly distracted, parents cannot explain the parts that their child has difficulty in homework by descending to his level, homework is too much and parents can not control their nerves and get angry while supporting their child to do his homework.

Keywords