Özel Eğitim Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygısı Ve Umut Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-99
Number of pages: 1910-1916
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı özel eğitim öğretmenlerin mesleki benlik saygısı ile umut düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı demografik özelliklere göre incelenmesidir.  Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin mesleki benlik saygıları ile umut düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, yaş açısından anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma modeli olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubu resmi okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim alanında çalışan 228 öğretmenlerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, mesleki benlik saygısı ve umut düzeyi ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda mesleki benlik saygısının demografik açıdan cinsiyet değişkeninde, kadınlar lehinde anlamlı farklılık görülmüştür. Mesleki benlik saygısının medeni durum ve yaşa göre anlamlı farklılık görülmemiştir. Umut düzeylerinde ise demografik açıdan anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between professional self-esteem and hope levels of special education teachers according to some demographic characteristics. It was investigated whether there is a significant difference between the professional self-esteem and hope levels of teachers working in the field of special education in terms of gender, marital status and age.  The relational survey model was used as the research model. The research group consists of 228 teachers working in the field of special education in public schools and special education and rehabilitation centers. Personal information form, professional self-esteem and hope level scales were used to collect data. As a result of the research, there was a significant difference in favor of women in the demographically gender variable of professional self-esteem. There was no significant difference in professional self-esteem according to marital status and age. There was no significant demographic difference in hope levels.

Keywords