OKUL YÖNETİCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE OKUL YÖNETİMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 23:47:14.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 1823-1829
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde okul yönetim sürecini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma paradigmasında durum çalışması temelinde tasarlanmıştır. Araştırmada maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu nedenle, Batman ilindeki çeşitli okul kademelerinde görev yapan, çeşitli yıllara dayanan deneyime sahip 15 okul müdürü araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından ilgili literatürde uzman görüşlerinde dayalı olarak oluşturulan 8 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilmiştir.  Veri analizinde içerik analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19 krizinin beraberinde getirdiği belirsizlik ve değişiklik durumları eğitim kurumlarını beklenmeyen sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Okul yöneticileri ise bu krizi yönetebilmek amacıyla hijyen güvenliği, öğretimsel önlemler ve düzenleyici önlemler almışlardır. Ancak her nekedar önlem alsalar da altyapı eksikliği, bilgi eksikliği, cihaz eksikliği, koordinasyon eksiliği ve bürokrasi gibi sorunlarla karşılaşmışlardır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to reveal the school management process during the COVID-19 pandemic. The research was designed on the basis of case study in the qualitative research paradigm. Maximum variation sampling was used in the study. For this reason, 15 school principals with years of experience working at various school levels in the province of Batman were included in the study. The data were obtained from an 8-item semi-structured interview form created by the researcher based on expert opinions in the relevant literature. Content analysis was used in data analysis. According to the results of the research, the uncertainty and changes brought about by the COVID-19 crisis have left educational institutions face to face with unexpected problems. School administrators, on the other hand, have taken hygiene safety, instructional measures and regulatory measures in order to manage this crisis. However, although they took precautions, they faced problems such as lack of infrastructure, lack of information, lack of equipment, lack of coordination and bureaucracy

Keywords


 • Akyavuz, E. K., & Çakın, M. (2020). Covid-19 Salgınının Eğitime Etkisi Konusunda Okul Yöneticilerinin

 • Akyavuz, E. K., & Çakın, M. (2020). Covid-19 Salgınının Eğitime Etkisi Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 723-737.

 • Can, H. (2002). Organizasyon ve yönetim (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 6. bs.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd edition). SAGE Publication.

 • Dayton, B. W., & Bernhardsdottir, A. (2015). Crisis management. International Encyclopedia of Peace. Oxford University Press.

 • Del Arco, I., Flores, Ò., & Ramos-Pla, A. (2021). Structural Model to Determine the Factors That Affect theQuality of Emergency Teaching, According to the Perception of the Student of the First University Courses. Sustainability, 13(5), 2945.

 • Demirdağ, S. (2022). Okul Yöneticilerinin Covıd-19 Pandemi Sürecine İlişkin Görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 12(1), 273-291.

 • Dinçer, Ö. (2007). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Dünya Sağlık Örgütü, (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation report-51. Erişim adresi: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-

 • Erkan, S. (1996). Krize müdahale planı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(4), 547-554.

 • Gonzales, M., & Jackson, I. (2020). Going the distance: What school administrators can learn from one-to-one laptop schools. Journal of School Administration Research and Development, 5(S1), 55-60.

 • Hatipoğlu, A., & Kavas, E. (2016). Veli yaklaşımlarının öğretmen performansına etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi. 5(4), 1012-1034.

 • Heymann, D. L., & Shindo, N. (2020). COVID-19: what is next for public health?. The Lancet, 395(10224), 542- 545.

 • Karaköse, M. A., İmamoğlu, S. Z., & İnce, H. (2020). Dönüşümcü ve Adaptif Liderlik Tarzlarının ÖrgütselDayanıklılık Kapasitesinin Geliştirilmesindeki Rolü: Kavramsal Bir Model Önerisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 21(1), 153-169.

 • Karakuş, A. (2018). Ortaokul yöneticilerinin okullarında yaşanan kriz durumlarını yönetme becerilerinin incelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mersin Üniversitesi.

 • Kavrayıcı, C., & Kesim, E. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde okul yönetimi: Nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 27(1), 1005-1060.

 • Özer, M. (2020). Vocational education and training as ‘’a friend in need’’ during coronavirus pandemic in Turkey. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9 (2), 1-7.

 • Patton, M.Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods. Integrating theory and practice. Sage Publications.

 • Ramos-Pla, A., Tintoré, M., & Del Arco, I. (2021). Leadership in times of crisis. School principals facing COVID- 19. Heliyon, 7(11), e08443.

 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Yin, R.K. (2003). Case study methods: Design and methods (3rd. Edition). Sage Publications.

                                                                                                    
 • Article Statistics