Paylaşım Ekonomisine Katılım İsteğinin Demografik Değişkenler İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 18:18:29.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 1711-1718
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Paylaşım ekonomisi son yıllarda teknolojik penetrasyonun ciddi bir şekilde artması ile beraber kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Dolayısıyla paylaşım ekonomisi uygulamaları geleneksel uygulamalardan farklılaşmaktadır. Geleneksel uygulamaalr temel alınarak gerçekleştirilen akademik çalışmalar paylaşım ekonomisi özelinde geçerliliği sorgulanmaktadır. Paylaşım ekonomisine katılım ile ilişkili olan ölçekler çeşitlendirilebilmesine karşın bu çalışmada paylaşım ekonomisi uygulamalarını temsilen bir konaklama paylaşım uygulaması (AirBnB), bir seyahat paylaşım uygulaması (BlaBla Car), bir araç paylaşım uygulaması (UBER), bir sürüş paylaşım uygulaması (GoCar), bir ortak bisiklet kullanımı uygulamas (İsbike, Bisim), bir eşya kiralama uygulaması belirlenerek paylaşım ekonomisine katılım isteği ölçeği oluşturulmuştur. Paylaşım ekonomisine katılım isteği algısı ile demografik özellikler arasındaki anlamlı farklılıklar sorgulanmıştır. 658 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmada yaş, medeni durum ve gelir düzeyleri ile ile paylaşım ekonomisine katılım isteği arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The sharing economy has gained the attention of users with the significant increase with technological penetration in recent years. Therefore, sharing economy practices differ from traditional practices. The validity of academic studies based on traditional practices is questioned in the context of the sharing economy. Although the scales associated with participation in the sharing economy can be diversified, in this study, an accommodation sharing application (AirBnB), a travel sharing application (BlaBla Car), a car sharing application (UBER), a ride sharing application (GoCar), bicycle sharing application (Isbike, Bisim) and an item rental application were determined and the scale of participation in the sharing economy was created. Significant differences between the perception of willingness to participate in the sharing economy and demographic characteristics were questioned. In the study conducted with 658 participants, a significant difference was found between age, marital status and income levels and the desire to participate in the sharing economy.

Keywords


 • Altuğ, N., Özhan, Ş., & Meco, S. (2020). Dışa Dönüklük Ve Yeşil Reklama Yönelik Yeşil Satın Alma Niyetine

 • Altuğ, N., Özhan, Ş., & Meco, S. (2020). Dışa Dönüklük Ve Yeşil Reklama Yönelik Yeşil Satın Alma NiyetineEtkisi. International Journal of Management Economics and Business, 16(1), 186-198. doi:10.17130/ijmeb.700849Angelovska, J., Časni, A. Č., & Christoph Lutz. (2020). Turning Consumers into Providers In The Sharing Economy: Exploring The Impact Of Demographics And Motives. Ekonomska misao i praksa, 29(1), 79-100.

 • Belk, R. (2017). Sharing Versus Pseudo-Sharing in Web 2.0. The Anthropologist, 18(1), 7-23. doi:10.1080/09720073.2014.11891518

 • Buda, G., Pethes, B., & Lehota, J. (2019). Dominant Consumer Attitudes in the Sharing Economy—A Representative Study in Hungary. Resources, 9(1). doi:10.3390/resources9010001

 • Codagnone, C., & Martens, B. (2016). Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and Regulatory Issues. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2016-05/JRC100369.pdf: European Comission

 • European Commission (2016). A European agenda for the collaborative economy. European Commission, Brussels, https://eurlex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A356%3AFIN

 • Frenken, K., T. Meelen, M. Arets, and P. van de Glind 2015. ‘Smarter Regulation for the Sharing Economy.’ TheGuardian, https://www.theguardian.com/science/political-science/2015/may/ 20/smarter-regulation-for-the-sharing- economy

 • Gerwe, O., & Silva, R. (2020). Clarifying the Sharing Economy: Conceptualization, Typology, Antecedents, and Effects. Academy of Management Perspectives, 34(1), 65-96. doi:10.5465/amp.2017.0010

 • Görög, G. (2018). The Definitions of Sharing Economy: A Systematic Literature Review. Management, 175-189.Gülaçtı, F., & Baydaş, A. (2022). BeŞ FaktÖr KİŞİlİk Modelİnİn TÜketİcİ Satin Alma DavraniŞi ÜzerİndekİEtkİsİ: Otomobİl SektÖrÜnde Ampİrİk Bİr ÇaliŞma. International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR). doi:10.26450/jshsr.3003

 • Hsiao, J. C.-Y., Moser, C., Schoenebeck, S., & Dillahunt, T. R. (2018). The Role of Demographics, Trust,Computer Self-efficacy, and Ease of Use in the Sharing Economy. Paper presented at the Proceedings of the 1st ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies.

 • Loh, R. S. M. (2018). The car sharing type: Profiling car sharing adopters in terms of sociodemographics and psychographics.

 • OECD Digital Economy Papers, OECD (2016). Protecting consumers in peer platform markets. https://www.oecdilibrary.org/science-and-technology/protecting-consumers-in-peer-

 • Özdemir, G., & Çelebi, D. (2018). Paylaşım Ekonomisi: AirBnB Örneği. İş,Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(2), 25-43.

 • Peña-López, I. (2015). OECD digital economy outlook 2015.

 • PricewaterhouseCoopers. 2015. ‘The Sharing Economy: Sizing the Revenue Opportunity.’http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/ collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the -revenue- opportunity.html

 • Rinne, A. 2017. ‘What Exactly is the Sharing Economy?’ World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2017/12/ when-is-sharing-not-really-sharing/

 • Solunoğlu, A., & Nalçacı İkiz, A. (2020). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Hedonik Tüketim Üzerine Etkisininİncelenmesi (Investigation of the Effect of Five Factor Personality Traits on Hedonic Consumption). Journal of Business Research - Turk, 12(3), 2344-2361. doi:10.20491/isarder.2020.980

                                                                                                    
 • Article Statistics