Yaşam Doyumu Ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Arasındaki İlişkinin Analizi

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 16:45:06.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 1643-1653
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürdürülebilirlik özellikle son yıllarda gerek literatürde gerekse de uygulamada üzerinde oldukça sık çalışılan konulardandır. Tüketimin sürdürülebilirliği için hem bireysel hem de toplumsal olarak yapılacak çok şey bulunmaktadır. Bireysel anlamda çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratma ve yaşam doyumuna ulaşmada pek çok etken söz konusudur. Bu çalışmanın amacı yaşam doyumu ile sürdürülebilir tüketim davranışı arasında bir ilişkinin var olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren uluslararası bir işletmede çalışan 122 kişiye online anket gönderilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için faktör analizi, Kruskal-Wallis H analizi, Mann-Whitney U analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Yaşam doyumu ve sürdürülebilir tüketim davranışının demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan analizler sonucunda eğitim durumu ve cinsiyetin sürdürülebilir tüketim, yaşın ve medeni durumun ise yaşam doyumu kavramında farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan korelasyon analizi sonucunda, yaşam doyumu ile sürdürülebilir tüketim davranışı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Sustainability is one of the topics that have been frequently studied both in the literature and in practice, especially in recent years. There are many things to be done both individually and socially for the sustainability of consumption. There are many factors in raising awareness about the environment and sustainability issues individually and reaching life satisfaction. The aim of this study is to investigate whether there is a relationship between life satisfaction and sustainable consumption behavior. Within the scope of the research, an online questionnaire was sent to 122 people working in an international company operating in Manisa Organized Industrial Zone. Factor analysis, Kruskal-Wallis H analysis, Mann-Whitney U analysis and correlation analysis were used for the analysis of the data obtained. As a result of the analyzes conducted to test whether life satisfaction and sustainable consumption behavior differ according to demographic characteristics, it was determined that educational status and gender differ in the concept of sustainable consumption, age and marital status differ in the concept of life satisfaction. In addition, as a result of the correlation analysis, it was concluded that there was no significant relationship between life satisfaction and sustainable consumption behavior.

Keywords


 • Acar, M. (2009). “Zihinsel ve Fiziksel Özürlü Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk

 • Acar, M. (2009). “Zihinsel ve Fiziksel Özürlü Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Açıkalın, N. (2020). “Sürdürülebilir Pazarlama Bakış Açısı İle Döngüsel Ekonomi İncelemesi”, Sakarya İktisat Dergisi, 9(3): 238-257.

 • Aktaş, S. C. & Çiçek, B. (2019). “Farklı Kuşaktaki Kadın ve Erkeklerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının İncelenmesi”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4): 1957-1978.

 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, Ankara.

 • Conner, D. S. (2002). “Expressing Values in Agricultural Markets: An Economic Policy Perspective”. Agriculture and Human Values, 21: 27–35.

 • Dağlı, A. & Baysal, N. (2016). “Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59): 1250-1262.

 • De Boer, J., Helms, M. & Aiking, H. (2006). “Protein Consumption and Sustainability: Diet Diversity in EU-15”, Ecological Economics, 59: 267-274.

 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). “The Satisfaction with Life Scale”. Journal of Personality Assessment, 49: 71-75.

 • Diksaç, R. (2019). “Çevre Bilinci ve Yaşam Tarzının Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Doğan, O., Bulut, Z. A. & Kökalan Çımrın, F. (2015). “Bireylerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4): 659-678.

 • Garip, S. (2019). “Demografik Özelliklerin Tüketici Karar Verme Tarzları ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışına Etkisi: İzmir İli Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Hayta, A. B. (2009). “Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kazanılmasında Tüketici Eğitiminin Rolü”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3): 143-151.

 • Hefferon, K. ve Boniwell, I. (2014). Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar. (Positive Psychology Theory, Research And Applications), Çev. Tayfun Doğan, Nobel Yayınları, Ankara.

 • Holder, M. D. (2012). Happiness in Children: Measurement, Correlates and Enhancement of Positive Subjective Well-Being, Springer Science and Business Media.

 • Jones, P., Hillier, D., & Comfort, D. (2011). “Shopping For Tomorrow: Promoting Sustainable Consumption Within Food Stores”, British Food Journal, 113(7): 935-948

 • Karaca, Ş. (2018). “Yaşam Tarzının Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3): 403-425.

 • Karalar, R. & Kiracı, H. (2010). “Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(2): 79-106.

 • Kırcı Çevik, N. & Korkmaz, O. (2014). “Türkiye’de Yaşam Doyumu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1): 126-145.

 • Linn, L. S., Yager, J., Cope, D. & Leake, B. (1985). “Health Status, Job Satisfaction, Job Stress and Life Satisfaction Among Academic and Clinical Faculty”, Jama, 254(19): 2775-2782.

 • Luchs, M. G. & Mooradian, T. A. (2012). “Sex, Personality, And Sustainable Consumer Behaviour: Elucidating The Gender Effect”, J Consum Policy, 35:127–144.

 • Manning, C. (2009). “The Psychology of Sustainable Behavior”, Minnesota Pollution Control Agency, 1-32.Nel, C. (2012). “The Subjective Experience of Well-Being: A Comparison of South African Individuals in Earlyand Late Adulthood”, Master Thesis, Stellenbosch University, South Africa.

 • Neugarten, B. L., Havighurst, R. J., & Tobin, S. (1961). “The Measurement of Life Satisfaction”, Journal of Gerontology, 16(2): 134-143.

 • Özdemir, A. (2010). Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, Beta Basım A.Ş., İstanbul.

 • Özgül, E. (2010). “Tüketicilerin Değer Yapıları, Gönüllü Sade Yaşam Tarzı ve Sürdürülebilir Tüketim Üzerindeki Etkileri”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2): 117-150.

 • Sarı, S. & Topçuoğlu, F. (2019). “Kişilik Tiplerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(2): 159-169.

 • Schimmack, U., Radhakrishnan, P., Oishi, S., Dzokoto, V. & Ahadi, S. (2002). “Culture, Personality, andSubjective Well-Being: Integrating Process Models of Life Satisfaction”, Journal of Personality And Social Psychology, 82(4): 582–593.

 • Scott-Jackson, W. & Mayo, A. (2018). Transforming Engagement, Happiness And Well-Being. Switzerland: Palgrave Macmillan.

 • Tekelli, İ. (2001). “Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler”, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Yayın No:25, Ankara, 1-18.

 • Tel, F. D. & Sarı, T. (2016). “Üniversite Öğrencilerinde Öz-Duyarlık ve Yaşam Doyumu”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1): 292-304.

 • Tunç, S. (2019). “İş Doyumunun Yaşam Memnuniyetine Etkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Tuzgöl Dost, M. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2)22: 132-143.

 • Ünal, S., Karlıdağ, R. & Yoloğlu, S. (2001). “Hekimlerde Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile İlişkisi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 4: 113-118.

 • Vermeir, I. & Verbeke, W. (2008). “Sustainable Food Consumption Among Young Adults in Belgium: Theory of Planned Behaviour and The Role Of Confidence and Values”. Ecological economics, 64(3): 542-553.

 • Wang, Y., Xiang, D., Yang, Z. & Ma, S. (2019). “Unraveling Customer Sustainable Consumption Behaviors inSharing Economy: A Socio-Economic Approach Based on Social Exchange Theory”, Journal of Cleaner Production, 208: 869-879.

                                                                                                    
 • Article Statistics