The Investigation of Anxiety Level in Terms of Psychological Resilience

Author:

Year-Number: 2022-96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 902-911
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

This study examines the relationship between anxiety and psychological resilience, and whether these variables differ according to various demographic factors or not. The data which using in this study were obtained through a survey, involving a total of 606 participants; 238 of them were male and 368 of them were female. The study designed using a correlational survey model. As data collection tools “Demographic Information Form”, “Beck Anxiety Inventory” and “The Brief Pscological Resilience Scale” were used. For the analysis of the data, t-test was used to compare the differences of binary independent variables based on demographic data and one-way Anova analysis was used to compare multiple independent variables. Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between anxiety, and psychological resilience; simple linear regression analysis was used to measure the effects of related variables on each other. As a result of the analysis, it was determined that there was a significant negative correlation between anxiety and psychological resilience. In addition, it has been observed that anxiety level and psychological resilience differ according to various demographic data.

Keywords

Abstract

Bu çalışma, anksiyete ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi ve bu değişkenlerin çeşitli demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektedir. Araştırmada kullanılan veriler, 238’i erkek, 368’i kadın olmak üzere toplam 606 katılımcının yer aldığı anket çalışmasıyla elde edilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modeliyle oluşturulmuştur. Veri toplama araçları olarak; “Demografik Bilgi Formu”, “Beck Anksiyete Ölçeği” ve “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” kullanılmıştır. Demografik verilere dayalı ikili bağımsız değişkenlerin farklılıklarının karşılaştırılmasında t-testi, çoklu bağımsız değişkenlerin karşılaştırılmasında tek yönlü Anova analizi kullanılmıştır. Anksiyete ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi tespit etmek için Pearson korelasyon analizinden yararlanılmış; ilişkili değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerini ölçmek içinse basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, anksiyete ile psikolojik sağlamlık arasında ters yönlü, anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca anksiyete düzeyi ve psikolojik sağlamlığın çeşitli demografik faktörlere göre farklılaştığı gözlemlenmiştir.

Keywords