Is It So Easy To Say That “Whether Have A Career Or Have A Child?” A Case Study For Women Academics

Author :  

Year-Number: 2022-95
Language : null
Konu :
Number of pages: 751-759
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyada kabul gören bir gerçek varsa o da çalışma hayatındaki şartların kadın ve erkek işgücü için aynı olmadığıdır. Çalışma hayatında kadınlar için daha çok masa başı olarak tabir edilen evrak işlerinin düzenlenmesi ya da daha çok annelik misyonuyla bağdaşan öğretmenlik, hemşirelik veya doktorluk meslekleri uygun görülmekte; üst düzey sorumluluk gerektiren işler, yöneticilik, mühendislik gibi saha çalışmalarının yapıldığı meslekler uygun görülmemektedir. Son yıllarda bu görüş birçok etkenden dolayı kırılma göstermiş ve kadınların da hemen hemen her alanda meslek edindikleri görülmektedir ancak bu kez karşılarına kariyer, ev ve sosyal hayat ile ilgili sorunlar çıkmaktadır. Bu çalışma akademik kariyer sahibi kadınların karşılaştığı iş yeri sorunlarından ziyade sosyal hayat sorunlarından; evlenme – evlen(e)meme, evli çalışanlarda çocuk sahibi olma – ol(a)mama, ev işlerinin getirdiği farklı sorumluluklar gibi sosyal hayatlarında karşılaştıkları sorunları ortaya çıkarmak ve önerilerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada üç farklı kamu üniversitesinde görev yapan akademik kariyer sahibi 40 kadın akademisyenle yüz yüze görüşme tekniğinden yararlanılmış ve kişilerin görüşleri objektif bir biçimde değerlendirilerek yorumlanmıştır. Görüşmeler sonucunda kadın akademisyenler açısından kariyer ve sosyal hayatları ile ilgili üç farklı durum olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumlardan ilki kariyer önceliğinden geç evlenme ve çocuk sahibi olma, ikincisi hiç evlenmeme, üçüncüsü ise evlenip çocuk sahibi olma önceliğinden kariyer erteleme olarak nitelendirilmiştir. Bununla birlikte özellikle Türk kadınının her işte başarılı olabileceğini kanıtlayan birçok örnek olsa da hem çocuk sahibi hem de kariyer sahibi olmanın sanıldığı kadar kolay olmadığı; çalışma hayatında kadınların erkeklerden daha çok yıprandıkları bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

If there is an accepted fact all over the world, it is that working conditions are not the same for men and women. In working life, it is more appropriate for women to work as teachers, nursing or doctor professions, who are more likely to organize paperwork or to be maternity-related jobs requiring high level of responsibility, managerial and engineering professions are not considered appropriate. This study was carried out to reveal the problems in their social lives such as getting married - not getting married, not having children, different responsibilities of housework, and making suggestions rather for academic women. In this study, face to face interview technique was used with 40 female academicians in three different public universities and their opinions were evaluated and interpreted objectively. As a result of the interviews, it was found that there are three different situations related to their career and social life in terms of female academicians. The first of these situations is defined as career priority thus late marriage and late having children, the second is never to marry, and the third is defined as career postponement due to the priority of marrying and having children. However, although there are many examples proving that Turkish women can be successful in every job, it is not easy to have both children and career.

 

Keywords


 • Afzal, S., Rafi, N. S., and Jabeen, N. (2021). “Organizational Attributes As Determinant Of Women Academicians’

 • Afzal, S., Rafi, N. S., and Jabeen, N. (2021). “Organizational Attributes As Determinant Of Women Academicians’ Career Development In Multan (Pakistan)”, Global Social Sciences Review, VI (I), 95-105.

 • Alaçam, B. ve Altuntaş, S. (2015). “Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1-2 : 1-11.

 • Ahmed, M. ve Ambreen, W. (2020). “Women In The Workplace: An Empirical Analysis Of The Challenge Of The Workload”, Advancing Women ın Leadership Journal, Vol. 40, pp. 49-55.

 • Badrolhisam, N. I., Bashirun, S. N., Zolkapli, N. M., and Samudin, N. M. R. (2021). “The Acceptance Of WomenAs Academicians And Mothers When Working From Home (WFH) Becomes A Future Practice: A PreliminaryStudy” , International Journal Of Academic Research In Progressive Education and Development, 10(3), 806–818.

 • Burns, E.A. K. (2022). “10 Ways To Empower Yourself As A Woman In Science Or Academic Medicine”, The American Journal Of Medicine, Vol 133, No 8, 881-882.

 • Coşkuner, S. (2013). “Akademisyenlerin İş ve Aile Karakteristiklerinin Evlilik, Aile ve Yaşam Tatmini İle İlişkisi:İş ve Aile Çatışmasının Aracı Rolü”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Çalık, T. ve Ereş, F. (2006). Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

 • Güney, S. (2017). Yönetim ve Organizasyon El Kitabı, Nobel Yayın, Ankara.Güney, S. (2019). İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayın, Ankara.

 • Das, D. (20021). Child-Rearing, Social Security and Married Women’s Labor Supply Over The Life Cycle, Job Market Place, 1- 51.

 • Karakuş, H. (2016). “Delik Boru: Türkiye’deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz”, The Journal Of Academic Social Science Studies, 53, 533-566.

 • Karatepe, R. İnandı, Y. ve Akar K. D. (2021). “Academicians’ Views On Career Barriers and Academic Alienation”, In: Education Quarterly Reviews, Vol.4, No.2, 152-165.

 • Özgen H. ve Yalçın, A. (2010). “Eğitim-Geliştirme, İşe Alıştırma ve Kariyer Yönetimi”, (Ed. Aktaş, Y. ve Cesur, E.E.), İnsan Kaynakları Yönetimi, Adana: Nobel Kitabevi.

 • Özkan, E. (2015), İnsan Kaynakları Yönetimi, Dora, Bursa.

 • Özkanlı, Ö. (2010). “Türkiye’de Üniversitelerde Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Kültürel ve Yapısal Engeller”, Mülkiye, 34, 268, 265-279.

 • Şat, A., Doğan, H. ve Amil, O. (2015). “Akademisyenlerin Psikolojik İhtiyaçları ve İş Doyumlarının BazıDeğişkenler Açısından İncelenmesi: Kayseri Örneği”, Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 5/8, 112-132.

 • Tang, L. and Horta, H. (2021). “Women Academics In Chinese Universities: A Historical Perspective”, Higher Education (2021) 82:865–895.

 • Türkkahraman, M. ve Şahin, K. (2010). “Kadın ve Kariyer”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2/1, 75-88.

 • Türnüklü, A. (2000). “Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme”, Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.

 • Umutlu, S. (2021). Kadınlarda İş-Aile-Yaşam Dengesi ve Tükenmişlik, Astana Yayınları, Ankara.

 • Yılmaz, E. ve Özdemir, G. (2012). “Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9/2, 50-56.

 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 01.01.2022).

                                                                                                    
 • Article Statistics