Memorial Home Museums and Conversion Issues To The Place a Touristic Haunt: The Case of Samet Vurgun Home Museum

Author :  

Year-Number: 2022-95
Language : null
Konu :
Number of pages: 716-722
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal hafızanın devamlılığı için anı müzelerinin önemli bir konumu vardır. Toplum kültürünün oluşumunda önemli yer edinmiş kişilerin hikayeleri, yaşadıkları mekanlar, eşyaları ve gündelik hayatlarına dair eşyaların anı müzelerine dönüşmesi kamusal belleğin taze tutulması adına önemli işleve sahiptir. Bu araştırmada Azerbaycan edebiyatında özel yer edinmiş Samet Vurgun’un ev müzesinin turistik destinasyon olarak bir mekâna dönüşüm sürecindeki sorunlar müzenin İnstagram hesabındaki veriler doğrultusunda incelenmiştir. Kültür turizminin gelişimine büyük katkısı olan söz konusu müzelerin Azerbaycan müzecilik kültürünün çeşitlilik kazanması adına özel bir yeri vardır. Araştırmada anı evi müzelerinin tarihi ve müze evi olguları tanımlanmaktadır. Yazarın hayatından, yazdıklarından ve hakkında yazılanlardan oluşan müze toplumun tarihinin bir kesitini temsil niteliğindedir. Araştırmada anı evi müzesinin faaliyeti ve turistler için ilgi çekici kılmak adına yapılan faaliyetler (tanıtım, tasarım, medya ilişkileri) irdelenmiştir. Samet Vurgun Anı Evi müzesinin kültür turizmi açısından toplumsal bellek mekânı olarak ziyareti için faaliyetindeki olumlu veya olumsuz yönleri analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Memorial museums have a prominent ubity for the prominence of collective memory. In the formation of collectivistic culture considerable established people’s stories, the places where they live, their paraphernalia and their valuable belongings of their daily life turn into memorial museums have a significant function according to keep the public memory fresh. In the research, in Azerbaijan literature special established Samet Vurgun’s home museum. In the research the issues in the process of transforming in Azerbaijan literature special established Samet Vurgun’s home museum into a destination as a touristic place were investigated in line with the data on the museum’s Instagram account. A great contribution to the development of culturel tourism of aforementioned museums have specific place in order to diversify the museum culture of Azerbaijan. In the research history of memorial home museums and museum home phenomenon are described. From the author’s life, his writings and from what has been written about him formed museum represents a cross section of the history of collective. In the research activity of the memorial home museum and activities (promotion, design, media relations) what in order to make it interesting for tourist have been scrutinized. The positive and negative aspects of the activities of the Samet Vurgun Memorial Home Museum were analyzed in terms of cultural tourism for its visit as a place of collective memory.

 

Keywords


 • Abbas A. (2012) ‘Nazım Hikmet Samet Vurguna Şiiri’ 525-ci gazete (7), 15 Kasım

 • Abbas A. (2012) ‘Nazım Hikmet Samet Vurguna Şiiri’ 525-ci gazete (7), 15 Kasım

 • Capstick, B. (1985). Museums and tourism. The International Journal of Museum Management and Curatorship, 4(4), 365–372.

 • Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (p. 676). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

 • Dudley, S. (Ed.). (2013). Museum materialities: Objects, engagements, interpretations. Routledge. Duncan, C. (2005). Civilizing rituals: Inside public art museums. Routledge.

 • Erbay, F. (1997). Müze işletmeciliğinin turizm sektörü ile ilişkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 40- 41.

 • Godzich, W. (1994). The culture of literacy. Harvard University Press.

 • Hughes, H. L. (2002). Culture and tourism: A framework for further analysis. Managing Leisure, 7(3), 164–175. Jenkins, H. (2006). Fans, bloggers, and gamers: Exploring participatory culture. nyu Press.

 • Kim, H., Cheng, C. K., & O’Leary, T. J. (2007). Understanding participation patterns and trends in tourism cultural attractions. Tourism Management, 28(5),1366–1371.

 • Kirchenblatt-Gimblett, B. (1998). Destination culture: Tourism, museums, and heritage. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

 • Konukcu, İ. (2008). Özel koleksiyonların müzelere dönüştürülmesi.

 • Månsson, M. (2011). Mediatized tourism. Annals of Tourism Research, 38(4), 1634-1652.

 • McKercher, B. (2004). A comparative study of international cultural tourists. Journal of Hospitality and Tourism Management, 11(2), 95–107.

 • Məmməd Arif. Səməd Vurğunun dramaturgiyası. Bakı, “Elm”, 1964, səh. 44.

 • Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism Management, 16(5), 361–365.

 • Yıldız, S., & Bektaş, F. (2019). Rekreatif bir etkinlik olarak turizm cazibe merkezi ziyaretçilerinin özçekim motivasyonları. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 187-204.

 • URL-1- Samet Vurgun Ev Müzesi İnternet Sitesi ‘Müze Hakkında’ http://samedvurgun.az/az/muzey-haqqinda (Erişim tarihi: 28.01.2022

                                                                                                    
 • Article Statistics