Examining of Relationship Self-Efficacy and Mindfulness Levels of Emerging Adult Spouses According to Childhood Experiences

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 704-715
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, beliren yetişkin eşlerin ilişki öz yeterlik ve bilinçli farkındalık düzeylerinin çocukluk deneyimlerine göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma grubunu Türkiye’deki 19-26 yaş aralığında bulunan ve bir eşe (sevgili, partner, nişanlı, evli vb.) sahip olan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya 334 kadın, 98 erkek olmak üzere toplam 432 beliren yetişkin katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve Çoklu Doğrusal (lineer) Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, bilinçli farkındalık ve ilişki öz yeterlik puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki; bilinçli farkındalık ve çocukluk deneyimleri arasında ise negatif yönde düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. Çocukluk deneyimleri ve ilişki öz yeterlik puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Çoklu regresyon analizleri sonuçlarına göre; çocukluk deneyimlerinin değersizlik içeren anılar ve tehdit edici anılar alt boyutları, ilişki öz yeterliği üzerinde anlamlı bir yordayıcıdır. Değersizlik içeren anılar arttığında alt boyutların tamamına ait puanlar; tehdit edici anılar arttığında ise farklılaşma ve karşılıklık puanları anlamlı olarak azalmaktadır. Çocukluk deneyimleri alt boyutlarından yalnızca boyun eğdirici anılar alt boyutunun bilinçli farkındalık üzerinde yordayıcı olduğu bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the self-efficacy and mindfulness levels of emerging adult spouses in their relationships according to their childhood experiences. The group of the research consists of individuals between the ages of 19-26 and having a spouse (lover, partner, engaged, married, etc.) in Turkey. A total of 432 emerging adults, 334 women and 98 men, participated in the study. Pearson Product-Moment Correlation and Multiple Linear (linear) Regression analysis were used in the analysis of the obtained data. As a result of the research, there was a medium level of positive correlation between the mindfulness and self-efficacy scores of relationships. A low level of negative correlation was found between mindfulness and childhood experiences. It was determined that there was no significant relationship between childhood experiences and the self-efficacy scores of relationships. According to the results of multiple regression analysis, sub-dimensions of childhood experiences as unworthy memories and threatening memories are significant predictors on self-efficacy of the relationship. When the memories including worthlessness increase, the scores of all sub-dimensions decrease significantly. Similarly, when threatening memories increase, differentiation and reciprocity scores decrease significantly. It was found that only the sub-dimension of the submissive memories, which is one of the sub-dimensions of childhood experiences, was a predictor on mindfulness.

 

Keywords