The Effects of Regular Exercise on Positive and Negative Emotions in Families with Disabled Children

Author :  

Year-Number: 2022-95
Language : null
Konu :
Number of pages: 694-703
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Yapılan çalışmanın amacı egzersiz yapan ve yapmayan engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı pozitif ve negatif duygu durumunun belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmaya engelli çocuğu olan ve egzersiz yapan 25 kadın, 25erkek 50 katılımcı ve engelli çocuğu olup ta egzersiz yapmayan 50 tane anne baba kontrol grubu (KG) olarak alındı. Kontrol grubu rehabilitasyon merkezine devam eden zihinsel veya bedensel engeli olan öğrenci velileri arasından seçildi. Kontrol grubu da 25 kadın, 25 erkek veli ile oluşturuldu. Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen pozitif ve negatif duygu durum ölçeği, sosyo-demografik ölçek ve Beck Depresyon ölçeği kullanılmıştır. Kontrol grubu ile birlikte test-re test tekniği de kullanılarak pozitif ve negatif duygu durum ölçeği 4 hafta sonunda katılımcılara tekrar uygulanmıştır. Bulgular: Engelli çocuğa sahip egzersiz yapan anne babalarda daha çok pozitif duyguve daha az negatif duyguya sahip olduklaıı görülmüştür. Pozitif duygu açısından baktığımızda egezersiz yapmayan kadınların erkeklerden daha çok pozitif duyguya sahip oldukları saptanmıştır. Tartışma: Deney grubunun daha çok pozitif duyguya sahip olması egzersizin pozitif bir etkiye sahip olduğunu destekler nitelikte olup, egzersiz yapan grupta kadınların daha çok pozitif duygu durumuna sahip oldukları gözlemlenirken, egzersiz yapmayan grupta da kadınların erkeklerden daha çok pozitif duygu durumu belirtmeleri dikkat çekmektedir.

Keywords

Abstract

Purpose: The aim of the study is to determine the positive and negative emotional state of families with disabled children who do or do not exercise. Method: 25 female and 25 male 50 participants with disabled children who exercise and 50 parents with disabled children who do not exercise were included in the control group (KG). The control group was chosen among the parents of students with mental or physical disabilities attending the rehabilitation center. The control group was formed with 25 female and 25 male parents. In this study, positive and negative mood scale, socio-demographic scale and Beck Depression scale developed by the researcher were used. Positive and negative mood scales were applied to the participants again at the end of 4 weeks by using the test-retest technique together with the control group. Results: Parents with disabled children who exercise were found to have more positive emotions and less negative emotions. In terms of positive emotion, it was determined that women who do not exercise have more positive emotions than men. Discussion: The fact that the experimental group had more positive emotions supports the fact that exercise has a positive effect. Discussion: The fact that the experimental group had more positive emotions supports the fact that exercise has a positive effect, and it is observed that the women in the exercise group have more positive emotions. It is noteworthy that in the non-exercise group, women reported more positive mood than men.

 

Keywords


 • Akın, A.,Altundağ, Y., Turan, M.E.,(2014). Eğilimsel Pozitif Duygu Ölçekleri’nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve

 • Akın, A.,Altundağ, Y., Turan, M.E.,(2014). Eğilimsel Pozitif Duygu Ölçekleri’nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği, SocialandBehavioralSciences152:78-81.

 • Alemdağ, S., Öncü, E. (2015)The investigation of Participation Physical Activity and Social Appearance Anxiety at The Preservice Teachers. Uluslararası Kültür ve spor Dergisi. Cilt 3, Sayı Special Issue 3.

 • APA Division 47 Practice Committee. Defining the Practice of SportandPerformancePsycholog, http://www.apadivisions.org/division47/about/resources/defining.pdf 2011. ErişimTarihi 20.03.2018 21:31

 • Azar, D.,Ball, K., Salmon, J., &Cleland, V. (2008). The association between physical activity and depressive symptoms in young women: A review. Mental Health and Physical Activity. 1(2), 82-88.

 • Barlow, J.,Powell, L., Gilchrist, M. (2006). Theinfluence of thetrainingandsupportprogramme on the self-efficacyandpsychologicalwell-being of parents of childrenwithdisabilities: A controlledtrial. ComplementaryTherapies in ClinicalPractice, 12: 55-63.

 • Batık, M. V. (2012). Psikolojik Destek Programının Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Umutsuzluk ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012, 3(1), 64-87.

 • Beck AT (1961) An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry, 4:561-571.

 • Birkeland, M. S.,Torsheim, T., Wold, B. (2009). A longitudinal study of the relationship between leisure-time physical activity and depressed mood among adolescents. Psychology of Sport and Exercise. 10 (1), 25-34.

 • Brenda J. Health Promotion in Adolescents: A Review of Pender’s Health Promotion Model.Nursing Science Quartely, 2006;19(4):362-367.

 • Canan F,Ataoğlu A. (2010). Anksiyete Depresyon ve Problem Çözme Becerisi Algısı Üzerine Düzenli Sporun Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 11: 38-43.

 • Cramer, S.R., Nieman, D.C. & Lee, J.W. (1991). The Effects Of Moderate Exercise Training On Psychological Well-Being And Mood State İn Women. Journal of Psychosomatic Research, 35 (4-5), 437-449.

 • Çoşkun, H., Gültepe, B. (2013) Duygu Durum ve Bazı Davranışlarımız: Yeni Bulgular Işığında Bir Değerledirme, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, 2013, sayı:2 13:81-100.

 • Dereli, F., Okur, S. (2008). Engelli çocuğa sahip olan ailelerin depresyon durumunun belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 25: 164-168.

 • Diomand, Lisa M., Lisa G. Aspinwall (2003), Emotion regulation A cross the life span: an integrative perspectiveemphasizing self regulation, pozitive affect and dyadicprocesses’ motivationandemotion, vol 27, No. 2 ss. 125-156.Doğan, T.(2006). Üniversiteöğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 120-129.

 • Durat, G., Atmaca Duygu, G. ,Kama, N., Ünsal, A. (2017) Özel Gereksinimi Olan Çocukların Ailelerinde Umutsuzluk ve Depresyon, Osmangazi Tıp Dergisi, 39(3) 49-57.

 • Ellisjon. B. &HirschJameson K. (2000). ReasonsforLiving in Parents of DevelopmentallyDelayedChildren. Research in Developmental Disabilities.

 • Eser E, Fidaner H, Fidaner C, Eser SY, Elbi H, Göker, E. (1999a). WHOQOL-100 ve WHOQOL- Bref’inpsikometrik özellikleri. 3P dergisi; (7):23-40.

 • Fernandez-Alcantara M, Garcia-Caro MP, LaynezRubio C, (2015). Feelings Of Loss İn Parents Of Children With İnfantile Cerebral Palsy. Disability and Health Journal; 8(1)

 • Filazoğlu-Çokluk, G., Kırımoglu, H., Öz, A., İlhan, E. (2015). The Effects of Physical Education and Sports on theSelf-Concept of the Children with Mild Mental Disabilities. International Journal of Science Culture and Sport. Special Issue 3, 2148-1148.

 • Fredrickson, Barbara L.; Thomas Joiner (1998), “Positive Emotions Speed Recovery from the Cardiovascular Sequelae of Negative Emotions”, Cognition&Emotion, Vol. 12, No. 2, ss. 191-220.

 • Fredrickson, Barbara L.; Thomas Joiner (2002),“Positive Emotion sTrigger Upward Spirals Toward Emotional Well-Being”, Psychological Science, Vol. 13, ss.172-175.

 • Genç A, Şener Ü, Karabacak H, Üçok K. Kadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarının araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi 2011; 12 (3): 145-50.

 • Gençöz , T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 19-26.

 • Gulle, M., Herguner, G., Cetin, M.C. & Gezer, E. (2014). Evaluation of body-self-perception of sedentaryindividuals aged over 30 who attended fitness center classes. Turkish Journal of Sport and Exercise, 16 (1), 55-61.

 • Hamera, M.,Molloya, G.J., Oliveiraa, C.D., Demakakosa, P. (2009). Leisure time physical activity, risk ofdepressive symptoms, and inflammatory mediators: The English Longitudinal Study of Ageing. Psychoneuroendocrinology. 34 (7), 1050-1055.

 • Hanson MJ, Hanline MF (1994) Parenting a child with a disabilities: a longitudinal study of parental stress and adaptation.J EarlyIntervent, 14:234-248.

 • Helgadóttir B., Hallgren, M., Kullberg, C.L., Forsell(2018). Sticking with it? Factors associatedwith exercise adherence in people with mild to moderate depression. Psychology of Sport and Exercise, Volume 35, March 2018, Pages 104-110

 • Hisli N (1989) Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7:3-13.

 • İlhan, E.K., Kırımoğlu, H., Çokluk, F. G.(2013). Zihinsel Engelli Çocuklarda düzenli Olarak yapılan Beden Eğitimive Spor Aktivitelerinin Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt 7, Sayı 1.

 • Karaca, A.A. & Yerlisu Lapa, T. (2016). Examining of leisure time participation, psychological well-being and leisure negotiation of university students. International Journal of Human Science, 13 (2), 3293-3304.

 • Keim, N.L., Blanton, C.A. & Kretsch, M.J. (2004). America’s obesity epidemic: Measuring physical activity to promote an active lifestyle. Journal of American Dietetic Association, 104, 1398–1409.

 • Koruç, Z., Bayar, P. (2004) Egzersizin Depresyon Tedavisindeki Yeri ve Etkileri Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. of Sport Sciences, 15 (1),49-64

 • Köksal, G., Kabasakal, Z. (2012). Zihinsel Engelli Çocukları Olan Ebeveynlerin Yaşamlarında Algıladıkları Stresi Yordayan Faktörlerin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi 32 (2012).

 • MacMahon, JR, Gross RT. (1987). Physical and psychological effects of aerobic exercise in boys with learning disabilities. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. 8 (5), 274-277.

 • Miçooğulları O, Cengiz C, Aşçı H, Kirazcı S.(2010). Genç yetişkin bireylerin egzersiz öz yeterlik ve egzersizebakış açılarının cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe; 21 (2): 49-59.

 • Miller AC, Gordon RM, Daniele RJ ve ark. (1992) Stress, appraisal and coping in mothers of disabled and nondisabled children. J Pediatr Psychol, 17:587-605.

 • Özcebe, H. (2008). Halk sağlığı ve engellilik yaklaşımı. Engelli Dostu Belediye Sempozyumu. Ankara, 7-14.Pender, N.J., Murdaugh, C.L, Parsons, M.A (2007). Adolescent. Health Promotion in Nursing Practice,Fourth Edition, New Jersey: 13-209

 • Po-Wen Ku, Fox, K.R.,Chen, L. (2009). Physical activity and depressive symptoms in Taiwanese older adults: A seven-year follow-upstudy. Preventive Medicine. 48 (3), 250-255.

 • Pelchat, D., Richard, N., Bouchard, J.M. (1999) Adaptation of parents in relationtotheir 6-month-old infant'stype of disability. Child CareHealth Dev, 25:377-397.

 • Scharer, K. ve ark. (2009). A comparison of two types of social support for mothers of mentally ill children. JCAPN, 22: 86-98.

 • Seltzer, M.M., Greenberg, J.S., Floyd, F.J. ve ark. (2001) Life course impacts of parenting a child with a disability. Am J MentRetard, 106:265-286.

 • Softa, K.H.(2013). Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin depresyon düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi;21:2.

 • Song, Y., Hu, R., Diao, Y., Chen, L., Jiang, X. (2018).Effects of Exercise Training on Restless LegsSyndrome, Depression, Sleep Quality, and Fatigue Among Hemodialysis Patients: A Systematic Review and Meta- analysis. Journal of Pain and Symptom Management. Volume 55, Issue , Pages 1184-1195

 • Speck, R.N.(2002) Exercise and Physical Activity. Holistic Nursing Practice, NIA Office of Communications and Public Liaison; 17(1):24-31.

 • Szabo, A. (2003). The acute effects of humor and exercise on mood and anxiety. Journal of Leisure Research, 35 (2), 152-162.

 • Timko C, Stovel KV, Moos RH (1992) Functioning among mothers and fathers of children with juvenilerheumatic disease: a longitudinal study. J Pediatr Psychol, 17:705-724.

 • Uğuz, Ş., Toros, F., İnanç., B.Y., Çolakkadıoğlu, O. (2004). Zihinsel ve/VEYA Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi. Klinik Psikiyatri, 7:42-47.

 • Watson, D., Tellegen, A. (1985),“Toward A Consensual Structure of Mood”, PsychologicalBulletin, Vol. 98, ss.Watson, D.,AnnaClark, L. (1992), “On TraitsandTemperament: General andSpecific Factors of EmotionalExperienceandTheirRelationtotheFive-Factor Model”, Journal of Personality, Vol. 60, ss.441-476.

 • Watson, D., AnnaClark, L. Tellegen, A.(1988), “Development andValidation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: the PANAS Scales”, Journal of Personality and SocialPsychology, Vol. 54, ss. 1063-1070.

 • Watson, D., AnnaClark, L. 1984), NegativeAffectivity: the Disposition to Experience Aversive Emotional States, Psychological Bulletin, Vol.96, ss. 556-566.

 • Weiss, H., Russel, C. (1996), “Affective Events Theory: A Theoretical Discussion of the Structure, Cases and Consequences of Affective Experiences at Work”, Research in Organizational Behavior, Vol. 18, ss. 1-74.

 • Uğuz, Ş., Toros, F., İnanç, B. Y., Çolak KJadıoğlu, O. (2004). Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. Klinik Psikiyatri, 7: 42-47.

 • Yerlisu Lapa, T., &Haşıl Korkmaz, N., (2017). Fiziksel aktivite düzeyinin pozitif ve negatif duygu durumunaetkisinin cinsiyete göre karşılaştırılması: Akdeniz ve Uludağ Üniversiteleri örneği. Journal of human Science, 14(4), 3177-3187.

 • Yerlisu Lapa, T.(2015). Phyisical Activity levels and psychological well-being. A case study of university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 739-743.

 • Yıldırım A, Hacıhasanoğlu-Aşılar R, Karakurt P. (2012). Engelli Çocukların Annelerinin Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Florance Nightinagle Hemşirelik Dergisi, 2012; 20(3): 200-209.

                                                                                                    
 • Article Statistics