Zaman Kullanımı Bağlamında İnternet Ve Kitap Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 352-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni medyanın yaygınlık kazanmış olması bireyin zaman değerlendirmedeki tercihlerinin değişmesine yol açmıştır. Geçmişte işten artan zamanlarda kitap, gazete gibi geleneksel araçlara yönelen kişiler artık daha çok dijital araçlarda vakit geçirmeye başlamışlardır. Bu çalışmada insanların internet ve sosyal medya kullanımları ile kitap okuma alışkanlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Saha araştırması yönteminin kullandığı araştırmaya toplam 410 kişi katılmıştır. Araştırmaların verileri internet, sosyal medya, telefon ve yüz yüze görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçları göre; insanlar boş zamanlarının önemli bir kısmını internet ve sosyal medya karşısında geçirdiği görülmektedir. Yine internet ve sosyal medya kullanımı az da olsa kitap okuma alışkanlığını negatif anlamda etkilemektedir.

Keywords

Abstract

With the development of technology, the prevalence of new media has led to a change in the preferences of the individual in the evaluation of time. In the past, people who turned to traditional tools such as books and newspapers when they were out of work have now started to spend more time in digital tools. In this study, it was tried to determine people's internet and social media usage and reading habits. A total of 410 people participated in the research, in which the field research method was used. The data of the studies were obtained through internet, social media, telephone and face-to-face interviews. According to the results of the research; It is seen that people spend a significant part of their free time in front of the internet and social media. Again, the use of the internet and social media negatively affects the habit of reading, albeit slightly.

Keywords


 • Aksaçlıoğlu, A. G. & Yılmaz, B. (2007). “Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının

 • Aksaçlıoğlu, A. G. & Yılmaz, B. (2007). “Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi”, Türk Kütüphaneciliği, 21 (1) , 3-28.

 • Ateş, V., & Şahin, S. (2014). “Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına Bilgisayar Ve İnternet Teknolojilerinin Etkileri”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(2), 1-16.

 • Avcı, N. (2000). Enformatik Cehalet, Kitapevi, İstanbul.

 • Aytaç, Ö. (2005). “Kapitalizm ve Boş Zaman”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1) , 1-Aytaç, Ö. (2006). “Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (11) , 27-53.

 • Balcı, Ş. & Ayhan, B. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım ve Doyumları Üzerine Bir Saha Araştırması”, Selçuk İletişim, 5 (1) , 174-197.

 • Baudrillard, J. (2008). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, (Çev. Oğuz Adanır), Boğaziçi Yayınları, İstanbul.

 • Bernstein, J. M. (2011). Theodor W.Adorno Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, (Çev. Nihat Ülner-Mustafa Tüzel- Elçin Gen), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Ergün G., Meriç M. (2020). “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ile Mutluluk Ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2): 233-240.

 • Fromm, E. (1990). Sağlıklı Toplum, (Çev. Yurdanur Salman-Zeynep Tanrısever), Payel Yayınevi, İstanbul Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji, Ütopya Yayınları, Ankara.

 • Hebblewhite, J. and Henning, W. (2014). ''Üretim Araçları Olarak İletişim Araçları''. Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi. Der: Vincent Mosco & Christian Fuchs, Tr. Derleyen: Funda Başaran. Notabene.

 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme, Gazi Kitapevi, Ankara.

 • Kocaman Karoğlu, A. & Atasoy, B. (2018). “Sosyal Medya Kullanımı ile Serbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişki”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 826-839.

 • Kuş, Z. & Türkyılmaz, M. (2010). “Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları: İlgi, Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri”, Türk Kütüphaneciliği, 24 (1) , 11-32.

 • Manzerolle, V. & Kjosen, M. (2014) Sermayenin İletişimi Sayısal Medya ve Hızlanmanın Mantığı, Marx Geri Döndü, (Der. Mosco, V. ve Fuchs, C.), (çev.) B. Durdağ, Ankara: Notabene, s. 217-253.

 • Marcuse, H. (2013). Özgürlük Üzerine Bir Deneme, (Çev. Soner Soysal), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Mills, C. W. (2007). Toplumbilimsel Düşün. (Çev. Ünsal Oskay). Der Yayınlar, İstanbul.

 • Şahin, C. K., Akten S, Erol U. E. (2009). “Eğirdir meslek yüksekokulu öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerinekatılımlarının belirlenmesi üzerine bir çalışma”, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 10(1), 62-71.Toruk, İ. (2008). “Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 475-488.

 • Törenli, N. (2005). Bilişim Teknolojileri Temelimde Haber Medyasının Yeniden Biçimlenişi: Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.

 • Yılmaz, B., Köse, E. & Korkut, Ş. (2009). “Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma”, Türk Kütüphaneciliği, 23 (1), 22-51.

 • Yusufoğlu, Ö. Ş. (2017). “Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar Ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6(5), 2414-2434.

                                                                                                    
 • Article Statistics