Zaman Kullanımı Bağlamında İnternet Ve Kitap Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 352-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni medyanın yaygınlık kazanmış olması bireyin zaman değerlendirmedeki tercihlerinin değişmesine yol açmıştır. Geçmişte işten artan zamanlarda kitap, gazete gibi geleneksel araçlara yönelen kişiler artık daha çok dijital araçlarda vakit geçirmeye başlamışlardır. Bu çalışmada insanların internet ve sosyal medya kullanımları ile kitap okuma alışkanlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Saha araştırması yönteminin kullandığı araştırmaya toplam 410 kişi katılmıştır. Araştırmaların verileri internet, sosyal medya, telefon ve yüz yüze görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçları göre; insanlar boş zamanlarının önemli bir kısmını internet ve sosyal medya karşısında geçirdiği görülmektedir. Yine internet ve sosyal medya kullanımı az da olsa kitap okuma alışkanlığını negatif anlamda etkilemektedir.

Keywords

Abstract

With the development of technology, the prevalence of new media has led to a change in the preferences of the individual in the evaluation of time. In the past, people who turned to traditional tools such as books and newspapers when they were out of work have now started to spend more time in digital tools. In this study, it was tried to determine people's internet and social media usage and reading habits. A total of 410 people participated in the research, in which the field research method was used. The data of the studies were obtained through internet, social media, telephone and face-to-face interviews. According to the results of the research; It is seen that people spend a significant part of their free time in front of the internet and social media. Again, the use of the internet and social media negatively affects the habit of reading, albeit slightly.

Keywords