Sağlıklı Aile Yapısı Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı

Author :  

Year-Number: 2020-65
Language : null
Konu :
Number of pages: 2879-2902
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele alınabilecek internet bağımlılığı problemi alanyazın ışığında incelenmiştir. Bu bağlamda literatür incelemesi, sağlıklı aile yapısının işlevsiz hale gelmesinde etkili olabilen ve internet bağımlılığı ile ilişkisi olan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2020 yılları arasında internet bağımlılığı ile ilgili DergiPark ve Web of Science veri tabanlarında yer alan 153 makale oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin analizi sürecinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda alanyazında, internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısını oluşturan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları ile ilişkili olan çok sayıda araştırmanın olduğu görülmüştür. Bu araştırmalar genel olarak incelendiğinde internet bağımlılığının bireylerin akademik ve mesleki yaşamlarını, psikolojik sağlıklarını, yaşam becerilerini ve aile içi ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen bir durum olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele alınabileceği söylenebilir. Araştırmanın sonuçları, alanyazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, internet addiction problem, which can be considered as a risk factor for healthy family structure, has been examined in the light of the literature. In this context, the literature review was carried out within the scope of academic and professional life, psychological status, life skills and family relations, which may be effective in making the healthy family structure dysfunctional and which are related to internet addiction. The study group of the research consists of 153 articles on Internet addiction between DergiPark and Web of Science databases between 2015-2020. Document analysis method was used in the analysis of the data in the research. As a result of the research, it has been seen in the literature that there are many studies related to academic and professional life, psychological status, life skills and intra-family relations that make up the healthy family structure of internet addiction. When these studies are examined in general, it is seen that internet addiction is a situation that negatively affects the academic and professional lives, psychological health, life skills and family relationships of individuals. In this context, it can be said that internet addiction can be considered as a risk factor for healthy family structure. The results of the research were discussed in the light of the literature and suggestions were made.

Keywords


 • Avşaroğlu, S. & Akbulut, Ö.F. (2020). “Sağlıklı Aile Yapısı Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı” International Social

 • Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 65; pp:2879-2902 SAĞLIKLI AİLE YAPISI AÇISINDAN BİR RİSK FAKTÖRÜ: İNTERNET BAĞIMLILIĞI A Risk Factor In Terms Of Healthy Family Structure: Internet Addiction Prof.Dr. Selahattin AVŞAROĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Konya/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0953-2922 Lisansüstü Öğrencisi. Ömer Faruk AKBULUT Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Entitisü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Konya/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5152-8102 ÖZET Bu araştırmada, sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele alınabilecek internet bağımlılığı problemi alanyazın ışığında incelenmiştir. Bu bağlamda literatür incelemesi, sağlıklı aile yapısının işlevsiz hale gelmesinde etkili olabilen ve internet bağımlılığı ile ilişkisi olan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2020 yılları arasında internet bağımlılığı ile ilgili DergiPark ve Web of Science veri tabanlarında yer alan 153 makale oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin analizi sürecinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda alanyazında, internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısını oluşturan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları ile ilişkili olan çok sayıda araştırmanın olduğu görülmüştür. Bu araştırmalar genel olarak incelendiğinde internet bağımlılığının bireylerin akademik ve mesleki yaşamlarını, psikolojik sağlıklarını, yaşam becerilerini ve aile içi ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen bir durum olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele alınabileceği söylenebilir. Araştırmanın sonuçları, alanyazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Sağlıklı aile yapısı, internet bağımlılığı, aile.

                                                                                                    
 • Article Statistics