Covit 19 Pandemi Sürecinde Doğum Yapan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-65
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2778-2786
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Covit 19 pandemi sürecinde doğum yapan annelerin kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve kaygı düzeyinin duygu düzenleme becerilerine etkisinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kartopu tekniği uygulanmış ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma; dünyada küresel olarak hızla yayılan Covit-19 virüs salgınının yol açtığı korku ve panik ortamında yapıldığından ve toplumda sosyal izolasyon uygulandığından yüzyüze görüşmeler yerine katılımcılara elektronik ortamda görüşme formu uygulanmıştır. Çalışmaya 118 anne katılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu yeni doğum yapmış ve 3 aylıktan daha küçük bebeği olan annelerden oluşmaktadır. Bu araştırmada Postpartum Spesifik Anksiyete Ölçeği ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda eğitim düzeyi yüksek olan annelerin duygu yöntemini daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Yaş grubu 30 yaşından büyük olan annelerin duyguya odaklanma ve problem çözmeye odaklanma stratejilerini daha sık kullandıkları saptanmıştır. Normal doğum yapanların %49’u ve sezeryan ile doğum yapanların ise %49,2’si yüksek düzeyde kaygılıdır. Bu çalışmanın, pandemi gibi belirsizlik oluşturan bir zaman diliminde doğum yapan annelerdeki kaygı düzeylerinin belirlenmesi alanında altyapı oluşturacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the anxiety levels of mothers who gave birth during the Covit 19 pandemic process and to evaluate the effect of this anxiety level on emotion regulation skills. For this purpose, the snowball technique was applied in the study, and a relational screening model was used. Research; Covit-19 was made in an environment of fear and panic caused by the virus epidemic. Social isolation is applied in the society, therefore, face-to-face interviews were not conducted, and an interview form was applied to the participants electronically. 118 mothers participated in the study. The study group of the study consists of mothers who have just given birth and have a baby younger than 3 months old. In this study, Postpartum Specific Anxiety Inventory and Emotion Regulation Difficulty Scale were used. At the end of the study, it was determined that mothers with higher education level used emotion method more. Mothers who are older than 30 years of age use emotion focus and problem solving strategies more frequently. Among those in the study group, 49% of those who gave birth and 49.2% of those who delivered by cesarean were found to be highly anxious. This study will create an infrastructure in the field of determining postpartum anxiety levels in mothers.

Keywords