Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezinde Aldıkları Türkçe Eğitimine Yönelik Görüşleri

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2537-2548
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada uluslararası öğrencilerin Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezinden almış oldukları Türkçe eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma desenine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesine bağlı TUAM’da Türkçe Eğitim programını bitirmiş 1.sınıfta öğrenimlerine devam eden 5 gönüllü uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Veriler odak grup görüşmesi ile toplanmış olup betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda uluslararası öğrencilerin aldıkları Türkçe eğitiminin gündelik hayatlarını olumlu yönde etkilediği ve kolaylaştırdığı ancak akademik yaşantılarını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler, TUAM’dan aldıkları Türkçe eğitimin etkililiğini arttırmak için öğrenme sürecinin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the opinions of international students regarding Turkish education they have received from the Turkish Application and Research Center. The research was carried out according to the basic qualitative research design, one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of 5 volunteer international students who have completed their Turkish Education program at TUAM affiliated to a state university in the 2018-2019 academic year. The data were collected by focus group interview and analyzed by descriptive analysis. As a result of the research, it has been determined that the Turkish language education received by international students positively affects and facilitates their daily lives, but negatively affects their academic lives. In addition, students made suggestions to improve the learning process in order to increase the effectiveness of the Turkish education they receive from TUAM.

Keywords