Öğretmenlerin Yönetici Desteği, İşe Angaje Olma, Okul Etkililiği ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : null
Konu :
Number of pages: 2277-2299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nicel yaklaşımlı bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin yönetici desteği, işe angaje olma, okul etkililiği ve iş doyumu algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın alt amacı ise söz konusu değişkenlerin öğretmenlerin bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Araştırma bu özellikleri dolayısıyla ilişkisel tarama modelli bir çalışmadır. Çalışma evrenini, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Kırşehir merkezde görev yapan ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 405 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği”, “Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği”, “İşe Angaje Olma Ölçeği”, “İş Doyumu Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için istatistik paket programı SPSS 25.0’dan yararlanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmenlerin yönetici desteği, işe angaje olma, okul etkililiği ve iş doyumu algıları arasında pozitif yönlü, düşük düzey ile orta düzey arasında değişen anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, en yüksek ilişkinin öğretmenlerin iş doyumu ve işe angaje olma algıları arasında olduğu anlaşılmıştır. En düşük düzeyli ilişkinin ise öğretmenlerin yönetici desteği ile iş doyumu algıları arasında olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin iş doyumu algılarının “cinsiyet”e göre; işe angaje olma algılarının “mesleki kıdem” ve “görev yapılan okuldaki çalışma süresi”ne göre ve yönetici desteği, okul etkililiği algılarının “mesleki kıdeme”e göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this quantitative research is to examine the relationship between teachers' executive support, engagement in work, school effectiveness and job satisfaction perceptions. The sub-purpose of the study is to determine whether the variables in question differ according to some demographic characteristics of the teachers. The research is a study in relational screening model due to these features. The working universe is composed of secondary school teachers working in the central district of Kırşehir in the 2019-2020 academic year. The sample consists of 405 teachers determined by simple random sampling method. In the research, “Perceived Supervisor Support Scale”, “Perceived School Effectiveness Scale”, “Work Engagement Scale”, “Job Satisfaction Scale” and personal information form were used as data collection tools. Statistical package program SPSS 25.0 was used for statistical analysis. The research has reached the following results: It has been determined that there are positive relationships between teachers' supervisor support, work engagement, school effectiveness and of job satisfaction perceptions, ranging from low to medium level. According to the results, it was understood that the highest relationship was between teachers' job satisfaction and their perception of work engagement. The lowest relationship was found to be the relationship between teachers' supervisor support and job satisfaction perceptions. It has been determined that teachers' perceptions of job satisfaction differ significantly compared to “gender”. It has been understood that perceptions of engaging in work differ significantly according to “professional seniority” and “working time at the current school”. It was found that the perceptions of school support, school effectiveness perceptions differ significantly compared to “professional seniority”.

Keywords


 • Gülbahar, B. (2020). “Öğretmenlerin Yönetici Desteği, İşe Angaje Olma, Okul Etkililiği Ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişkinin

 • İncelenmesi” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 63; pp:2277-2299 ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİ DESTEĞİ, İŞE ANGAJE OLMA, OKUL ETKİLİLİĞİ VE İŞ DOYUMU ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 1 Investigation of The Relationship Between Teachers’ Supervisor Support, Work Engagement, School Effectiveness And Job Satisfaction Perceptions Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLBAHAR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Kırşehir/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7040-1593 ÖZET Nicel yaklaşımlı bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin yönetici desteği, işe angaje olma, okul etkililiği ve iş doyumu algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın alt amacı ise söz konusu değişkenlerin öğretmenlerin bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Araştırma bu özellikleri dolayısıyla ilişkisel tarama modelli bir çalışmadır. Çalışma evrenini, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Kırşehir merkezde görev yapan ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 405 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği”, “Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği”, “İşe Angaje Olma Ölçeği”, “İş Doyumu Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için istatistik paket programı SPSS 25.0’dan yararlanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmenlerin yönetici desteği, işe angaje olma, okul etkililiği ve iş doyumu algıları arasında pozitif yönlü, düşük düzey ile orta düzey arasında değişen anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, en yüksek ilişkinin öğretmenlerin iş doyumu ve işe angaje olma algıları arasında olduğu anlaşılmıştır. En düşük düzeyli ilişkinin ise öğretmenlerin yönetici desteği ile iş doyumu algıları arasında olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin iş doyumu algılarının “cinsiyet”e göre; işe angaje olma algılarının “mesleki kıdem” ve “görev yapılan okuldaki çalışma süresi”ne göre ve yönetici desteği, okul etkililiği algılarının “mesleki kıdeme”e göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yönetici desteği, işe angaje olma, okul etkililiği, iş doyumu, öğretmen algıları.

                                                                                                    
 • Article Statistics