Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerle İlgili Akılcı Olmayan İnançları, Evliliğe İlişkin Tutumları ve Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-63
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2216-2227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançları, evliliğe ilişkin tutumları ve psikolojik belirtileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi’ndeki fakültelerde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri arasından uygun örnekleme yoluyla seçilen 400 lisans öğrencisi (277 kadın, 123 erkek) oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerle ilgili inançlarını ölçmek için Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (RAİNÖ), evlilik tutumunu ölçmek için İnönü Evlilik Tutum Ölçeği ve psikolojik belirtileri ölçmek için Kısa Semptom Ölçeği (KSE) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler üzerinde pearson momentler çarpımı korelasyon analizi, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ölçeğinin alt boyutları olan aşırı beklentiler, sosyal zaman kullanımı, fiziksel yakınlık ve zihin okuma ile evliliğe ilişkin tutumları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançları ile psikolojik belirtileri arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan analiz sonucuna göre ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlarının, cinsiyet ve romantik ilişki yaşayıp yaşamama durumuna göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bilişsel yaklaşıma dayalı olarak tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between university students' irrational beliefs, attitudes towards marriage and psychological symptoms in romantic relationships. The sample of the research consists of 400 undergraduate students (277 females, 123 males) selected among the university students attending to various faculties of Kırıkkale University in the 2019-2020 academic year. Within the scope of the research, irrational beliefs scale in romantic relationships (RAINÖ) was used to measure the beliefs of university students about romantic relationships, Inonu Marriage Attitude Scale was used to measure marriage attitude and Short Symptom Scale (KSÖ) was used to measure psychological symptoms. Pearson moments product correlation analysis, t test and one way variance analysis were used on the data obtained from the research. As a result of the research, it was determined that there was a positive relationship between their attitudes towards marriage and extreme expectations, social time use, physical intimacy and mind reading which are the sub-dimensions of the irrational beliefs scale of university students in romantic relationships. In addition, according to the results of the analysis conducted to examine the relationships between university students' irrational beliefs and psychological symptoms in romantic relationships, a statistically significant relationship was found between the scale total scores. Furthermore, it was found that the irrational beliefs of university students in romantic relationships differ according to their gender and whether they had a romantic relationship. Findings obtained as a result of the research were discussed based on the cognitive approach.

Keywords