Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Aktörü Olarak Politika Kurulları: Yerel Yönetim Politika Kurulu Üzerinden Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2020-63
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2266-2276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de hükümet sistemine yönelik değişiklik tartışmaları çok eskilere dayanmaktır. Bu tartışmalar 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle neticelenmiştir. Yeni hükümet sistemine geçişle birlikte yürütme organının yapısında çok önemli değişiklikler olmuştur. Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kaldırılarak Cumhurbaşkanının yürütme organının tek temsilcisi olduğu bir yönetim yapısı ortaya çıkmıştır. Yeni sistemde kamu politikalarının belirlenmesinde en önemli aktörlerden biri olarak politika kurulları ve ofisler oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak bu kurullara kamu politikasının seçimi, uygulanması ve değerlendirmesi sürecinde kritik yetkiler verilmiştir. Böylelikle Cumhurbaşkanın kamu politikasının yapımında etkinliği artmıştır. Bu bağlamda, çalışmada politika kurullarının etkinlikleri ile rolleri incelenmekte ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üzerinden genel bir değerlendirilme yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

Change requests and discussions about the government system in Turkey based very old. These discussions resulted in the transition from the parliamentary system to the Presidential Government System as a result of the Presidential election held in 2018. By the transition to the new government system, there have been important changes in the structure of the executive branch. With the removal of the Prime Ministry and the Council of Ministers, a management structure has emerged in which the President is the only representative of the executive branch. In the new system, policy boards and offices have been established as one of the most important actors in determining public policies. These boards, which will work under the President, have been given critical powers in the determination, implementation and evaluation of public policy. Hence, the effectiveness of the President in forming public policy has increased. In this context, the study examines the activities and roles of policy boards and makes a general assessment through the Local Government Policy Board.

Keywords