Tükenmişlik Sendromu ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Kayseri İlindeki Üretim Sektöründe Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2127-2139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Kayseri ilinde üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışanlar üzerindeki tükenmişlik düzeylerinin iş tatminleri üzerindeki etkisini ve bu etkinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelemektir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle iş tatmini ve tükenmişlik sendromu kavramları incelenerek çalışmaya temel kazandırılmış olup, çalışmanın devamında iş tatminine ve tükenmişliğe sebep olan faktörler incelenmiştir. Sonrasında ise çalışmanın odak noktası olan tükenmişlik ve iş tatmini arasındaki ilişki ele alınarak çalışmaya ait bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın verileri anket yöntemiyle toplanmıştır ve Kayseri’de üretim sektöründe çalışan 99 kişi bu çalışmaya katılmıştır. Araştırmada Maslach ve Jackson (1981) tarafından tükenmişlik düzeyini tespit etmek amacıyla geliştirilmiş olan  ‘Maslach Tükenmişlik Ölçeği’  ve iş tatmini düzeyini tespit etmek amacıyla Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilmiş olan ‘Minnesota İş Tatmini Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde SPSS 24.0 programı kullanılarak kantitatif analiz yöntemi kullanılmıştır. Kantitatif analiz kapsamında; p <0.05 anlamlılık düzeyi v e% 95 güven aralığı ile basit doğrusal regresyon analizi ile ortalama, standart sapma, yüzde, çarpıklık ve basıklık gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, tükenmişliğin iş doyumu üzerindeki etkisine bağlı olarak tükenmişliğin düşük (r = -0,280) ve iş doyumu üzerinde anlamlı (p <0.05) etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.Bunun sonucunda çalışmada oluşturulan ‘H1: Çalışanların tükenmişlik düzeyinin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.’ hipotezi kabul edilmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to examine the effect of burnout levels on job satisfaction of employees in a company operating in the production sector and whether this effect differs according to some demographic variables. In this context, firstly, the concepts of job satisfaction and burnout syndrome were examined, and the factors that caused job satisfaction and burnout were examined in the continuation of the study. Afterwards, the relationship between burnout and job satisfaction, which is the focus of the study, is discussed and the findings of the study are included. The data of the research were collected through a survey method and 99 people working in the production sector in Kayseri participated in this study. In the research, 'Maslach Burnout Inventory' developed by Maslach and Jackson (1981) to determine the level of burnout and 'Minnesota Job Satisfaction Scale' developed by Weiss et al. (1967) in order to determine the level of job satisfaction. Quantitative method of analysis using SPSS 24.0 program was used in the analysis of the data collected within the scope of the research.Within the scope of quantitative analysis; Descriptive statistical methods such as mean, standard deviation, percentage, skewness and kurtosis were used with simple linear regression analysis with p <0.05 significance level and 95% confidence interval. In the research findings, it was determined that burnout had a low negative (r = -0,280) and significant (p <0.05) effect on job satisfaction in relation to the effect of burnout on job satisfaction. Therefore, "H1: Employee burnout level has a significant effect on job satisfaction." the hypothesis established as has been accepted

Keywords