Öğrencilerin Muhasebe Meslek Etiği Algısı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Örneği

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1840-1851
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin muhasebe meslek etiği algılarını ölçmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış 25 ifadeden oluşan anket formundan yararlanılmıştır. Bu anket, 2019 Güz döneminde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme, Maliye ve Bankacılık-Finans bölümlerinin 4. sınıfında okuyan öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü 236 ve Cronbach Güvenilirlik Katsayısı ise 0,80’dir. Elde edilen veriler, SPSS 22 istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Katılımcılara ait bazı demografik değişkenlerin ifadelere ait katılım düzeylerinde anlamlı bir farka yol açıp açmadığı ‘t testi’ ve ‘F testi (ANOVA)’ ile belirlenmiştir. Ankette yer alan ifadelerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ve bu değerlerin karşılığı olan katılım düzeyleri belirlenerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda katılımcıların, 25 ifade bir bütün halinde ele alındığında “kararsızım” düzeyinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Bu ifadelerden meslek etiğinin önemi ve bu konuda bilgilendirme çalışmalarının gerekliliği ile ilgili ifadelere ‘katılıyorum’ düzeyinde; meslek mensuplarının gizlilik, tarafsızlık, dürüstlük, mesleki yeterlilik ve mesleki özen ilkelerine uyup uymadığı ile ilgili ifadelere ise ‘kararsızım’ düzeyinde görüşler bildirilmiştir. Yapılan t testi ve ANOVA testi katılımcılara ait bazı demografik değişkenler açısından anlamlı farklılığın olduğu ifadeler saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to measure students ' perceptions of accounting professional ethics. In order to achieve this aim, a questionnaire consisting of 25 statements prepared according to 5 likert scale was used. This survey was conducted in the fall 2019 semester of the students at Department of Business, Economic and Banking-Finance, at Sivas Cumhuriyet University FEAS it was applied to students studying in 4th grade. The sample size of the study is 236 and the Cronbach Reliability Coefficient is 0,80. The data obtained were analyzed by the SPSS 22 statistical package program. it was determined with the ‘t test’ and ‘F test (ANOVA)’ whether some demographic variables of the participants led to a significant difference in the participation levels of the expressions. The obtained results were evaluated by determining the arithmetic mean and standard deviation values of the expressions in the survey and the corresponding participation levels. As a result of the analyses, it was found that participants expressed views at the level of “I am undecided” when 25 statements were taken as a whole. From these statements, "I agree" level of opinion was reported on the importance of professional ethics and the necessity of providing information on this subject. On the other hand, "I am undecided" opinions have been reported on the statements regarding whether the professionals comply with the principles of confidentiality, impartiality, honesty, professional competence and professional diligence. The results of the T test and ANOVA test showed that there was a significant difference in some demographic variables of the participants.

Keywords


 • Demir, M.; Alıcı, M.S. & Karadağ, N. (2020). “Öğrencilerin Muhasebe Meslek Etiği Algısı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF

 • Örneği”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 61; pp:1840-1851 ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGISI: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ1 Students' Perception Of Accounting Profession Ethics: Example Of Sivas Cumhuriyet University Faculty Of Economics And Administrative Sciences (FEAS) Prof. Dr. Mehmet DEMİR Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe, Finans ve Bankacılık Bölümü, Sivas/TÜRKİYE ORCID: 0000-0003-1796-7974 Muhammed Said ALICI Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe, Finans ve Bankacılık ABD Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas/TÜRKİYE ORCID: 0000-0002-5589-1782 Nazik KARADAĞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas/TÜRKİYE ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin muhasebe meslek etiği algılarını ölçmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış 25 ifadeden oluşan anket formundan yararlanılmıştır. Bu anket, 2019 Güz döneminde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme, Maliye ve Bankacılık-Finans bölümlerinin 4. sınıfında okuyan öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü 236 ve Cronbach Güvenilirlik Katsayısı ise 0,80’dir. Elde edilen veriler, SPSS 22 istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Katılımcılara ait bazı demografik değişkenlerin ifadelere ait katılım düzeylerinde anlamlı bir farka yol açıp açmadığı ‘t testi’ ve ‘F testi (ANOVA)’ ile belirlenmiştir. Ankette yer alan ifadelerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ve bu değerlerin karşılığı olan katılım düzeyleri belirlenerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda katılımcıların, 25 ifade bir bütün halinde ele alındığında “kararsızım” düzeyinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Bu ifadelerden meslek etiğinin önemi ve bu konuda bilgilendirme çalışmalarının gerekliliği ile ilgili ifadelere ‘katılıyorum’ düzeyinde; meslek mensuplarının gizlilik, tarafsızlık, dürüstlük, mesleki yeterlilik ve mesleki özen ilkelerine uyup uymadığı ile ilgili ifadelere ise ‘kararsızım’ düzeyinde görüşler bildirilmiştir. Yapılan t testi ve ANOVA testi katılımcılara ait bazı demografik değişkenler açısından anlamlı farklılığın olduğu ifadeler saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Mesleki Etik, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Meslek Etiği

                                                                                                    
 • Article Statistics