İlkokul Öğrencilerinin Temel Demokratik Değerlere İlişkin Algılarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1772-1780
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin temel demokratik değerlere ilişkin düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin temel demokratik değerlere ilişkin algı düzeyleri ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem grubu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Bağcılar, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde 2, 3 ve 4. sınıf öğrenimine devam eden 565 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ve temel demokratik değerler ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, betimsel istatistikler ve Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda ilkokul öğrencilerinin temel demokratik değerlere ilişkin algılarının orta düzeyde olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study was planned to determine the levels of elementary school 2, 3 and 4 grade students regarding basic democratic values. In this context, basic democratic values levels of elementary students were examined and to determine the differentiation status according to various variables. In this research, the descriptive survey model was used. The sample of the research consists of 565 elementary school students who continue their 2nd, 3rd and 4th grade education in Bağcılar, Esenler and Esenyurt districts of Istanbul in 2017-2018 academic year. In the research, personal information form and basic democratic values scale were used. In the analysis of the data were applied Descriptive statistics, arithmetic mean and Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H Test. As a result of data analysis, it has been observed that elementary school students' perceptions of basic democratic values are at a medium level.

Keywords


 • Işık Öner, A. & Vatansever Bayraktar, H. (2020). “İlkokul Öğrencilerinin Temel Demokratik Değerlere İlişkin Algılarının

 • betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem grubu 2017-

 • 2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Bağcılar, Esenler ve

                                                                                                    
 • Article Statistics