Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1471-1480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterlikleri sınıf ve üniversite değişkenine göre incelenmiştir. Çalışma tarama yöntemi ile tasarlanmıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme ile belirlenerek üç ayrı üniversiteden 293 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Çalışmanın verileri, farklılaştırılmış öğretim öz yeterlik ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde dağılımın normal olmaması nedeniyle Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgularda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterliklerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf değişkenine göre elde edilen sonuçlarda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterlik toplam puanlarında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterliklerinin planlama, uygulama ve değerlendirme alt boyutlarında da sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı bulgulanmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime yönelik öz yeterlik toplam puanlarının üniversite değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Farklılaştırılmış öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme alt boyutlarında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz yeterlikleri, üniversite değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.

Keywords

Abstract

In the current study, self-efficacy of pre-service social studies teachers for differentiated teaching was examined according to the class and university variables. The survey method was used to conduct the study. The study group was determined by convenience sampling and data derived from 293 prospective teachers from three universities. The data of the study were collected by differentiated teaching self-efficacy scale. Mann Whitney U and Kruskal Wallis test were used in the analysis of the data, since the distribution was not normal. The results show that pre-service social studies teachers’ self-efficacy towards differentiated education is high. In the results obtained according to the class variable, it was determined that there was no significant difference in the pre-service social studies teachers’ self-efficacy total scores towards differentiated education. It was found that there is no significant difference in the planning, implementation and evaluation sub-dimensions of self-efficacy of pre-service social studies teachers towards differentiated teaching according to the class variable. It was concluded that the pre-service social studies teachers’ self-efficacy total scores for differentiated teaching did not differ significantly according to the university variable. The self-efficacy of pre-service social studies teachers in the sub-dimensions of planning, implementation and evaluation of differentiated teaching did not differ significantly according to the university variable.

Keywords