Futbolcuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Ankara Örneği

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1431-1444
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Ankara’da çeşitli kulüplerde oynayan futbolculardan 204 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Öner ve Le Compte (1983) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri “Durumluk Kaygı” için 0.94 ile 96 arasında “Sürekli Kaygı” için 0.83 ile 0.87 arasında bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Frekans ve ortalama değerlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama araçlarının normal dağılım gösterip göstermediği test edilmiştir. Normal dağılıma uygun olduğu için parametrik testlerden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılığın test edilmesi için t-testi ve ANOVA testinden faydalanılmıştır. Ayrıca alt grupların farklılığı belirlemek için Bonferroni ve Tamhane kullanıldı (α=0,05). Araştırma sonuçlarına göre futbolcuların cinsiyet, yaş ve turnuvaya katılım değişkenine göre durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Futbolcuların cinsiyet değişkenine göre ortalamaları incelendiğinde kadınların erkeklere göre sürekli kaygı düzeylerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Futbolcuların kaygı düzeylerinin yaş değişkenine göre incelendiğinde sürekli ve durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu saptanmış ve bu farkın 26-30 yaş grubunda olan futbolcuların lehine olduğu belirlenmiştir. Ayrıca futbolcuların kaygı düzeylerinin turnuvaya katılım değişkeni açısından incelendiğinde ise; yine durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farkın 41-50 arası turnuvaya katılım gösteren futbolcuların lehine olduğu görülmüştür. Fakat bireylerin eğitim, gelir, kategori ve spor yapma yılı değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the state and trait anxiety levels of football players. The research, 204 athletes from football players playing in various clubs in Ankara participated as volunteer. In the research was used the State and Trait Anxiety Scale, which was adapted to Turkish culture by Öner and Le Compte (1983). The Cronbach Alpha value of the scale was between 0.94 and 96 for "State Anxiety" and between 0.83 and 0.87 for "Trait Anxiety". To the evaluate the data was used SPSS 25.0 statistical software. Frequency and average values was used. Whether the data collection tools show normal distribution was tested. Because of it is suitable normal distribution, parametric tests were used. To test the difference between the variables were used T-test and ANOVA test. In addition, to determine the difference of subgroups were used Bonferroni and Tamhane(α = 0.05). According to the results of the research, it has been determined that there is a significant difference between the state and trait anxiety levels of the players according to gender, age and tournament participation variable. When the averages of the footballers according to the gender variable are analyzed, it is determined that the women have a higher level of anxiety than men. When the anxiety levels of the players were analyzed according to the age variable, it was determined that there was a significant difference in the trait anxiety levels and this difference was in favor of the players in the 26-30 age group. In addition, when the anxiety levels of football players are analyzed in terms of participation to the tournament; again, a significant difference was found between the state and trait anxiety levels. It was observed that this difference was in favor of football players participating in the tournament between 41-50. However, it was determined that there was no significant difference in terms of individuals' education, income, category and year of doing sports.

Keywords