Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Modüler Öğretim Yaklaşımına Yönelik Görüşleri

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1419-1430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının modüler öğretim yaklaşımına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma, nitel araştırma modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde uygun örneklem kullanılmıştır. Bu amaçla, çalışma grubunda 30 sosyal bilgiler öğretmen adayı yer almıştır. Çalışmadan elde edilen veriler beş adet açık uçlu sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüş formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının modüler öğretim yaklaşımını, konuların öğretilmesinde; çeşitli imkânlar sağlayan, farklı bir anlayış getiren, Öğretici olarak; Verimli, Enerjik Herkes tarafından anlaşılan bir yaklaşım olarak gördükleri belirlenmiştir. Ayrıca modüler öğretim yaklaşımının uygulandığı bir Sosyal Bilgiler dersini beğendiklerini ve yararlı bir ders olduğunu, Tüm öğrenme alanlarına uygulanabileceğini fakat bazı görüşlerinde konuya ve öğrenci durumuna göre değişebileceği vurguladıkları belirlenmiştir. Ayrıca Sosyal Bilgiler derslerinde modüler öğretim yaklaşımının kullanılmasının gerektiğini, birçok açıdan fayda sağladığını, öğrenenleri derse adapte etmede etkili bir yaklaşım olduğunu vurguladıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the perceptions of pre-service social studies teachers about modular approach. The study was carried out using basic qualitative design. In order to determine the study group, convenience-sampling method was used. Accordingly, there were 30 social studies teacher candidates in the study group. The data of the study were collected through a semi-structured opinion form with five open-ended questions. Content analysis was used for data analysis. According to the findings of the study, it was concluded that social studies teacher candidates perception about modular approach; in teaching topic; providing various opportunities, bringing a different understanding, As a tutorial; It is determined that they see it as an efficient, energetic approach understood by everyone. Besides they like it used by the modular teaching approach in lesson and useful social studies lesson. It was determined that they can be applied to all learning areas, but in some of their views, they can vary depending on the subject and student status. It was emphasized that modular teaching approach should be used in Social Studies lessons, it provides benefits in many aspects and it is an effective approach in adapting learners to the lesson.

Keywords