Türkiye’de Pasif İşgücü Piyasası Politikası Kapsamında Uygulanan İşsizlik Ödeneğinin İşsizliğe Etkileri: Zaman Serisi Analizi

Author:

Year-Number: 2020-61
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1704-1717
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin çoğu ülkenin mücadele ettiği sosyo-ekonomik sorunların başında işsizlik gelmektedir. Dünyada ve Türkiye’de, toplum ile bireyde gerek ekonomik gerekse psikolojik baskılar yaratmakta olan işsizlikle mücadelede hem yeniden istihdama dahil edebilmek için hem de işsiz kaldığı süreçte gelir desteği sunabilmek için çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Türkiye’de işgücü piyasasının kendine özgü bir yapısı bulunmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve iç göçler gibi etmenlerden dolayı işgücü arz fazlası vermektedir. Her ne kadar III. Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla, işsizlik sorununun hızlı sanayileşme ve kalkınmayla çözülebileceği belirtilse de, hedeflendiği gibi tarım dışı sektörlerde istihdam artırılamamış, ağırlıklı istihdam tarıma dayalı olduğu için işsizlik oranları düşük seyretmiştir. 1980 sonrasında ise kalkınma planları doğrultusunda işsizlikle mücadele kapsamında çalışmalar yürütülse bile, dünya ekonomisinde meydana gelen krizlerin etkisi, Türkiye’de yaşanan siyasal sorunlar, kalkınma ve sanayileşmede hedeflerin tutturulamaması nedeniyle işsizlikle mücadelede başarı sağlanamadığı işsizlik oranlarına bakıldığında görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de işsizlikle mücadele kapsamında uygulanan pasif istihdam politika aracı olan işsizlik sigortasının, işsizlik üzerindeki etkileri analiz etmektir. Çalışmaya göre; Granger nedensellik analizi sonucunda işsizlik ve işsizlik ödeneği arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu, ayrıca yapılan eşbütünleşme testlerinde uzun dönem eşbütünleşme de ise işsizlik ödeneğinin %20 oranında işsizlik oranını anlamlı olarak etkilediği ve pozitif yönlü ilişki meydana geldiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Many countries today struggle for overcoming the problem of unemployment regardless of their development levels as one of the detrimental problems in socio-economic life. Several policies have been implemented in Turkey and in the World to integrate unemployed individuals in to labor markets since it creates economic pressure over the economy as well as psychological pressure over the unemployed individual and the society. Labor markets in Turkey has authentic characteristics. Ever increasing growth rates of population and domestic migration cause labor surplus in the Country. Even though the 3rd Five Year Development Plan targeted overcoming the problem of unemployment through dens industrialization and development, unemployment in non-agricultural industries could not be increased and unemployment rates remained low due to labor density in the agricultural industry. Combating the problem of unemployment continued after the 1980s period but the policies failed to be successful due to the economic crises in the world economy, political conflicts in the country, and mis-targeted objectives in the industrialization and development areas. The purpose of this study is to analyze the effects of unemployment insurance as one of the passive employment policy tools over the unemployment problem. The study found two way causality relationship between the unemployment and unemployment benefit as a result of Granger causality analysis. Moreover, co-integration tests revealed unemployment benefit effected unemployment at 20% in the long term co-integration results and created positive relationship.

Keywords