Okul Müdürlerinin Vizyoner Liderlik Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1399-1410
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, lise yöneticilerinin vizyoner liderlik yeterliklerine ilişkin öğretmen algılarını incelemek ve bu algıların cinsiyet, kıdem, mevcut yönetici ile çalışma süresi, okul müdürü ile aynı sendika üyeliği değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini 2019-2020 öğretim yılında Siirt İl merkezinde bulunan 33 lisede görev yapan toplam 721 branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 17 lisede görev yapan toplam 314 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Okul Müdürlerinin Vizyoner Liderlik Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında; öğretmenlerin algılarına göre liselerdeki okul yöneticilerinin vizyoner liderlik yeterliklerinin "iyi düzeyde" olduğu görülmektedir. Araştırma da genel olarak okul müdürlerinin vizyoner liderlik yeterlikleri cinsiyet, okul müdürü ile aynı sendika üyeliği ve mevcut yönetici ile çalışma süresi değişkenlerine göre öğretmen algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Mesleki kıdeme göre ise öğretmen algıları arasında anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten, okul müdürlerinin vizyoner liderlik yeterliklerinin alt boyutları arasında mesleki kıdem, okul müdürü ile aynı sendika üyeliği ve mevcut yönetici ile çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the perceptions of teachers about the visionary leadership competencies of high school administrators and determine whether these perceptions differ according to gender, seniority, working time with the current manager, the same union membership as school administrator. Survey model was used in the research. The research population consists of 721 branch teachers working in 33 high schools in the city center of Siirt in 2019-2020 academic year. The sample consists of 314 branch teachers working in 17 high schools selected by simple random-sampling method. "Visionary Leadership Competencies Scale of School Principals" was used as data collection tool in the research. Descriptive statistics, independent sample t-test, one-way analysis of variance and Tukey test were used to analyze the data. In the findings of the research; According to the teachers' opinions, it is seen that the school principals in high school have good level of visionary leadership competencies. Generally in the research, there was no significant difference between teachers' perceptions according to school administrators to visionary leadership competencies gender, the same union membership as school administrator, and current administrators working time variables. But, there was significant difference between teachers' perceptions according to professional seniority. In addition, it was determined that there are significant differences between the sub-dimensions of the visionary leadership competencies of the school administrators according to the variables of professional seniority, the same union membership as the school administrators and the working time with the current administrator.

Keywords