Doğrudan Demokrasilerde Oligarşi ve Teknokrasi İle Derin Devlet Söylemleri Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : null
Konu :
Number of pages: 1282-1286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihinin geçmişten günümüze gelişmeleri incelendiğinde, yönetim modellerinde sürekli olarak yönetim erkinden yönetilene doğru bir güç geçişi söz konusudur. Oligarşi ve teknokrasi yönetim biçimleri, doğrudan demokrasiye geçiş sürecinden sonra, geçmişteki monarşik yapıların kalıntıları olmaları bakımından en fazla tartışmaya konu olan yönetim sorunlarıdır. Bunun yanında benzer tartışmalara konu olan bir diğer husus ise derin devlet kavramıdır. Temelde derin devlet kavramı, devletin birtakım yasadışı faaliyetlerini yürüten yapıya verilen isimdir. Demokrasi süreci sonrasında yönetim erki istediği gibi hareket edememekte ve demokratik sistem gereği halkın egemenliğine göre hareket etmek zorundadır. Bu araştırmada doğrudan demokrasilerde demokrasinin önünde engel kabul edilen oligarşi, teknokrasi ve derin devlet kavramları incelenmiştir. Araştırmalara konu ile ilgili yapılan literatür çalışmaları değerlendirilmiş ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre doğrudan demokrasilerde oligarşi, teknokrasi ve derin devlet kavramları iç içe geçmiş olup, özellikle klasik kamu yönetimi anlayışı ve cumhuriyetçi vatandaşlığının hakim oldu sistemlerde daha fazla görülmektedir. Ancak yeni kamu yönetimi anlayışı ile geçiş ile birlikte şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi kavramlar geliştirilerek bu yapıların üzerine gidilmektedir.

Keywords

Abstract

There has been a constant power transition from the administrative power to the ones being administered in the management patterns when the developments of the human history have been examined from past to present. The regimes of oligarchy and technocracy are the management problems which are discussed the most in terms of being the residues of the monarchic structures of the past after the transition period to the direct democracy. Another issue which is the subject of similar discussion is the deep state concept. In principle, the deep state concept is the name given to the structure which conducts certain illegal activities of the state. After the democracy process, the administrative power cannot act as it likes and has to operate in line with the sovereignty of the people as required by the democracy. This study examines the concepts of oligarchy, technocracy and deep state which are regarded as the obstacle before the democracy in the direct democracies. In the study, the literature studies regarding the issue were evaluated and analyzed with the content analysis method. According to the study results, the concepts of oligarchy, technocracy and deep state are intertwined in direct democracies, and they are seen more especially in the systems that the classical public administration understanding and republican citizenship dominate. However, the concepts such as transparency and accountability are developed and concentrated on with the transition to new public administration understanding.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics