Dünya’da ve Türkiye’de Yönetimde Kadının Rolü

Author :  

Year-Number: 2020-58
Language : null
Konu :
Number of pages: 1050-1061
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı ülkemizdeki kadın çalışanların kariyerleri ve iş yaşamları boyunca karşılaşmakta oldukları engelleri inceleyerek hizmet sektöründe alt ve üst düzey yönetimlerde çalışmakta kadın yöneticilerin tecrübelerini analiz etmektir. Araştırmada yüz yüze görüşme tekniği ile İstanbul’ da çalışmakta olan 12 kadın yönetici ile görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda kadın yöneticilerin büyük çoğunluğu ülkemizdeki kadınların yönetici pozisyonunda az yer almasının nedenini ataerkil toplum yapısına bağlamıştır. Erkek egemen iş hayatında, kadınların sorumluluğunun erkeklerden daha fazla olması ile kadınların kendilerini geri plana atmaları karşımıza çıkan diğer sonuçlardır. Görüşmelerde kadın yöneticiler ücret ve prim açısından erkek yöneticilerle büyük bir farklılık yaşamadıklarını ancak yükselme ve terfi konularında olumsuz bakış açısı ve engellerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Kadın yöneticiler engelleri azaltabilmek için; kadın ve erkek bütün çalışan ve işverenleri bilinçlendirme, aile içi eğitim programları, çocuklu kadın çalışanlar için; destek programları ve esnek çalışma saatleri, yönetici adayı kadınlar için ise yetkinlik ve güven artırıcı eğitimler önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to analyze the experiences of women managers working in lower and senior management in the service sector by examining the obstacles they face during the career and business life of female employees in our country. In the research, 12 female managers working in Istanbul were interviewed with face-to-face interview technique. As a result of the interviews conducted, the majority of women executives attributed the reason why women in our country are less involved in the patriarchal society structure. In male-dominated business life, women are more responsible than men and women throw themselves back into the background. In the interviews, female executives stated that they did not have a big difference with the male managers in terms of wages and premiums, but they faced negative views and obstacles regarding promotion and promotion. In order to reduce obstacles, female managers; awareness raising of all employees and employers, family training programs, for women employees with children; support programs and flexible working hours, and competence and confidence-enhancing trainings were recommended for prospective women..

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics