Yetişkin Ayrılma Kaygısı Bozukluğunun Bağlanma ve Anne Baba Tutumu ile İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : null
Konu :
Number of pages: 1390-1398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversite öğrencilerinde yetişkin ayrılma anksiyetesi bozukluğu görülme olasılığının belirlenmesi, bu bozukluk ile bağlanma ve anne-baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 01.04.2018-15.06.2018 tarihleri arasında tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan araştırmanın örneklemini tabakalı örneklem yöntemi kullanılarak belirlenen 400 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi (YAA)”, “Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE-II)” ve “Anne Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ)” kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında frekans, ortalama, t testi, Anova, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,31±1.96 olup, %36.7’si kadın, %63.3’ü erkektir. %71’inin ailesinden ayrı yaşadığı, %55.8’inin ayrılma anksiyetesi yaşadıkları, kaçınmacı ve kaygılı bağlanmayı orta düzeyde kullandıkları belirlenmiştir. Aile tutumlarına göre incelendiklerinde, öğrencilerin ailelerinin genellikle demokratik tutumu benimsedikleri tespit edilmiştir. YAA toplam puanı ile YİYE-II kaçınma ve kaygı alt boyut puanları arasında pozitif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. Ayrıca, YAA toplam puanı ile ABTÖ’nin koruyucu ve otoriter tutum alt boyut puanları arasında pozitif yönde, demokratik tutum alt boyut puanı arasında negatif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinde aileden ayrı kalmanın yetişkin ayrılma anksiyetesi düzeyini arttırdığı, anne-baba tutumlarının öğrencilerin yaşadıkları ayrılma anksiyetesini ve ilişkilerindeki bağlanma biçimini belirlemede etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

To determine the likelihood of adult seperation anxiety disorder in university students, to investigate the relationship between this disorder and attachment & parental attitude. 400 undergraduate students, determined by using stratified sampling method, constituted the sample of the descriptive and cross-sectional research conducted between 01.04.2018-15.06.2018. In the study, “Personal Information Form”, “Adult Separation Anxiety Questionnaire (ASA)”, “Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R)” and “Parental Attitudes” were used. The data were evaluated by using frequency, mean, t test, Anova, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests in computer environment. The average age of the students participating in the study is 21.31 ± 1.96, 36.7% are women and 63.3% are men. It was determined that 71% of them lived separately from their families, 55.8% of them experienced separation anxiety, and used moderately and anxious attachment. When analyzed according to family attitudes, it was determined that students' families generally adopt democratic attitude. A weak positive correlation was found between ASA total score and ECR-R avoidance and anxiety subscale scores. In addition, a weak correlation was found between the total score of ASA and the protective and authoritarian attitude subscale scores of Parental Attitudes, and a negative relationship between the democratic attitude subscale scores. It has been concluded that being separated from the family among university students increases the level of adult separation anxiety, and parents' attitudes are effective in determining the separation anxiety and attachment style of the students.

Keywords


 • Şen Tepe, Ç., Cihan, S. & Durat, G. (2020). “Yetişkin Ayrılma Kaygısı Bozukluğunun Bağlanma ve Anne Baba Tutumu İle İlişkisi”,

 • amacıyla yapılmıştır. 01.04.2018-15.06.2018 tarihleri arasında

                                                                                                    
 • Article Statistics