Bankacılık Sektörünün Sorunlarına İlişkin Banka Yöneticilerinin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2020-59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :

Abstract

Bankacılık ekonomi kurumu içindeki en zorlu ve riskli kuruluşlardan biridir. Kazanç elde etme amacının sürekli göz önünde olması, bankacılığı güven ve insan ilişkileri açısından tartışmalı bir kurum haline getirmektedir. Oysa bankacılık, ulusal sistemin yazılı hukukuna uygun olarak işleyen bir kurumdur. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, deneyimli üç banka yöneticisinin; bankacılığın sorunlarına ilişkin görüşleri analiz edilmektedir. Banka yöneticilerinin görüşlerinden hareketle; elde edilen kategoriler şunlardır: haksız rekabet, ekonomik kriz, müşteri ilişkileri, kredi işlemleri, teknolojik gelişmeler, devlet kaynaklı sorunlar, kurumsal kültür, istikrasızlık, sıcak para, teknoloji, yönetici, güven, teknoloji, insan ilişkileri, özel yaşam ve toplum. Banka yöneticilerinin görüşlerine bir bütün olarak bakıldığında; bankacılık sisteminin siyasal ve küresel değişkenlerin etkisi ile yöneticiler açısından gerilimli ve baskı düzeyinin yüksek olduğu bir çalışma alanı olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Banking is one of the hardest and risky establishments in the world of economy. Considering that the main purpose to earn money, banking becomes conroversial establishment related to the trust and human relations. However, it works in accordance with the written laws of the national system. In this qualilative study, the opinions of the three experienced bank managers were analysed about the problems of banking. Considering the opinions of these bank managers, the obtained catagories are as follows: unfair competition, economical crisis, customer relations, credit operations, technological developments, problems caused by the goverment, institutional culture, instability, cash money, technology, manager, trust, human relations, private life and society. When the opinions of the bank managers investigated as a whole, banking can be considered as an establishment with tension and stressful for the managers depending on the effect of political and global variables of the banking system.

Keywords