Türkiye’de Vergi Geliri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2020-56
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 718-728
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’nin 1990-2018 zaman aralığı yıllık verilerle toplam vergi gelirleri, doğrudan yabancı yatırımları, hükümet harcamaları ve enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki nedensel etkisi araştırılmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı da ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenler arası kısa ve uzun dönem nedensellik sınaması da Toda-Yamamoto yaklaşımıyla test edilmiştir. ARDL sınır testinde analizine göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Toda-Yamamoto nedenselik yaklaşımına göre, toplam vergi gelirlerinden büyümeye doğru ve büyümeden toplam vergi gelirlerine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye ekonomisinde ele alınan dönemde teorik beklentilerin aksine ekonomik büyüme ile toplam vergi gelirleri arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak çalışmada, vergi gelirlerinden ekonomik büyümeye yönelik uzun dönemde nedensel ilişkiye dair güçlü kanıtlar tespit edilemese de kısa dönemde iki değişken arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bütçe açıklarından muzdarip olan ve net borçlu durumundaki Türkiye ekonomisinde politika yapıcılar, vergilendirmeden elde edilen geliri artırmak ve böylece ekonomik büyümeyi sağlamak için vergi kapsamını geliştiren politikalar uygulayabilir. Ek olarak, analizlerde doğrudan yabancı yatırımların kısa ve uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin tespit edilmesine bağlı olarak, yabancı yatırımcıları Türkiye’de yatırım yapmaları yönünde teşvik edici vergilendirme politikalarının uygulanması da ekonomik büyüme için önemli olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Keywords

Abstract

In this study, using the data of Turkey for the period of 1990-2018, the total tax revenues, foreign direct investment, government spending and inflation causal effect on economic growth have been investigated The existence of a long-term relationship between the variables was analyzed using the ARDL boundary test approach. Short and long term causality test between variables was also tested with the Toda-Yamamoto approach. According to ARDL bound test analysis, a cointegration relationship is found between variables.According to the results obtained with the Toda-Yamamoto approach, it did not detect a causal relationship from total tax revenues to growth and from growth to total tax revenues. The results, in contrast to theoretical expectations, indicating that no significant causal relationship between economic growth and the total tax revenues in Turkey. In conclusion, although strong evidence of causal relationship in the long run for economic growth from tax revenues can not be determined, there is a cointegration relationship between the two variables in the short run. Turkey's economy is suffering from budget deficit and the debt. In such an economy, policy makers can implement tax-enhancing policies to increase revenue from taxation and thus achieve economic growth. In addition, in the analysis, a positive-significant effect of foreign direct investments on economic growth in the short and long term was determined. Accordingly, the implementation of taxation policy to encourage foreign investors to invest in Turkey is also important for economic growth.

Keywords