Cinsiyetlere Göre İşsizlik Oranı İle Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkisi

Author:

Year-Number: 2020-54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 227-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomiler politika belirlerken daha fazla üretimin gerçekleştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Ancak işsizliğin azaltılması hem bu hedefin sağlanması açısından hem de sosyal sorunların ortadan kaldırılması açısından daha önemlidir. İşsizliği azaltıcı politikaların cinsiyet eşitliğine dayanması da refah düzeyinin artması yani kalkınma açısından önemlidir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için 1988-2018 dönemlerine ait yıllık veriler kullanılarak işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre erkek işsizliği ile büyüme arasında ters yönlü ilişki olduğu ancak kadın işsizliğinde bu ters yönlü ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre; %5 önem seviyesinde kişi başına gelir düzeyinden kadın işsizliğine doğru ve %1 önem seviyesinde kadın işsizliğinden erkek işsizliğine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre gelir düzeyinin artması kadınların işgücü piyasasından çekilmesine yol açmakta; kadınların işgücü piyasasına dahil olması da erkek işsizlik oranını artırmaktadır. Aynı zamanda değişkenler uzun dönemde eşbütünleşiktir.

Keywords

Abstract

Economies focus on realizing more production while determining policy. However, reducing unemployment is more important in achieving this goal and eliminating social problems. It is important that unemployment reduction policies are based on gender equality in terms of welfare, development. In this study, it is aimed to determine the relationship between unemployment and growth by using the annual data of Turkey in 1988-2018 period. According to the results obtained, it is determined that there is a negative relationship between male unemployment and growth, however such a negative relationship does not exist in female unemployment. According to the Granger causality test results; At the 5% significance level, there is a one-way causality from per capita income to women's unemployment and at the level of 1% significance, there is a one-way causality from female unemployment to male unemployment. Accordingly, the increase in income level causes women to withdraw from labor market; women’s entry into the labor market increases male unemployment. At the same time, variables are cointegrated in long term.

Keywords