ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK METAFORLARI

Author:

Year-Number: 2020-54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 85-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim ve "öğretim elemanı" kavramı iç içe geçmiş, bir bütün olarak kabul gören bir sistemin ayrılmaz ikilisidir. Toplumda saygın, seçkin bir meslek grubunu ifade eden bilim insanlarına öğretmen adayları acaba nasıl bakmaktadır? Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarına ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar yoluyla belirlemeyi hedefleyen bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 86 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmen adayları tarafından, öğretim elemanlarına ilişkin 116 geçerli metafor üretilmiştir. Verilerin toplanması sırasında, araştırmada, öğretmen adaylarının öğretim elemanlarını hangi metaforlarla nitelediklerini belirlemek amacıyla, onlara “Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi/ Öğr. Grv./ Arş. Grv. …………… gibidir, çünkü …………” şeklinde görüşlerini belirtmeleri istenen anketler için 50 dakika süre verilmiştir. Çalışmada verilerin analizi için “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen metaforlar "akademik olan" ve “akademik olmayan" olmak üzere iki kategori altında toplanmıştır. Öğretim elemanlarına ilişkin akademik olan kategorisinde 61 geçerli metafor yer alırken, akademik olmayan kategorisinde 55 geçerli metafor bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Science and teaching staff are two unseperable concepts and they are seen as total and accepted in the same system. How do prospective teachers see the scientists who are accepted as prominent and elite professional group in the society? This study was carried out using phenomenological design which is one of the qualitative methods to determine the perceptions of the prospective teachers towards teaching staff through metaphores. The sample of the study group consists of 86 final year students attending education faculty of Amasya University in 2019-2020 academic year participating voulentarily. 116 valid metaphores were developed fort he teaching staff by prospective teachers. During the data collection, the teaching staff were given a questionaire lasted fifty minutes to answer to determine their ideas with which metaphores to qualify such as “Prof. Dr./ Doç. Dr./ Assist. Prof. Dr./ Lecturer/ Research Student ……………, because …………”. In the study, the content analyses method was used to analyse the obtained data. The obtained metaphors were classified into two groups called “academic” and “non-academic”. There were 61 valid metaphors in academic category whereas 55 valid metaphors in non-academic category.

Keywords