Festivallerin Algılanan Etkileri, Festival Memnuniyeti ve Festival Gelişim Desteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Kösedere Üzüm Festivali Örneği

Author :  

Year-Number: 2020-54
Language : null
Konu :
Number of pages: 76-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Mordoğan’da yaşayan yerel halkın yörede her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kösedere Üzüm Festivali’ne yönelik algıladıkları olumlu ve olumsuz etkilerin, festivalin gerçekleşmesinden duyulan memnuniyet üzerindeki etkisini araştırmak ve bu festivalden duyulan memnuniyetin de Mordoğan’da başka festivallerin geliştirilmesine yönelik halkın desteği üzerindeki etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma verileri 01.09.2019-30.10.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Analizler 277 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için AMOS 22 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ise; festivalin yarattığı olumlu etkilerden ekonomik fayda en yüksek düzeyde algılanırken, kişisel fayda en düşük düzeyde algılandığı tespit edilmiştir. Festivalin oluşturduğu yaşam kalitesi, ekonomik ve kişisel faydanın festival memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Festivalin gerçekleşmesinden kaynaklanan algılanan olumsuz etkiler algılanan festival memnuniyeti üzerinde anlamlı ve olumsuz bir etki yaratmıştır. Son olarak Kösedere Üzüm Festivali’ne yönelik yerel halkın algıladığı memnuniyetin, bölgede festival geliştirilmesine yönelik halk desteği üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of the positive and negative effects of the community living in Mordoğan on the Kösedere Grape Festival, which is held annually in the region, on the satisfaction of the festival. To determine whether the satisfaction of this festival has an impact on the public support for the development of other festivals in Mordoğan. In this research, questionnaire technique was used as data collection method. The research data were collected between 01.09.2019-30.10.2019. The analyzes were conducted on 277 questionnaires. AMOS 22 statistical program was used to test the research hypotheses. As a result of the research; while the economic benefit was perceived at the highest level, the personal benefit was perceived at the lowest level. It was determined that the quality of life, economic and personal benefit of the festival did not have a positive effect on festival satisfaction. The perceived negative effects of the festival have had a significant and negative impact on perceived festival satisfaction. Finally, it was found that the satisfaction perceived by the community for the Kösedere Grape Festival had a significant and positive effect on the public support for the festival development in the region.

Keywords


 • Saatcı, G. & Türkmen, S. (2020). “Festivallerin Algılanan Etkileri, Festival Memnuniyeti ve Festival Gelişim Desteği Arasındaki

 • Issue: 54; pp:76-84 FESTİVALLERİN ALGILANAN ETKİLERİ, FESTİVAL MEMNUNİYETİ VE FESTİVAL GELİŞİM DESTEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: KÖSEDERE ÜZÜM FESTİVALİ ÖRNEĞİ Investigating Relationships among Perceived Impacts of Festival, Festival Satisfaction and Support for Festival Development: The Case of Kösedere Grape Festival Dr. Öğr. Üyesi Gencay SAATCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE Dr. Öğr. Üyesi Serkan TÜRKMEN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE ÖZET Bu araştırmanın amacı, Mordoğan’da yaşayan yerel halkın yörede her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kösedere Üzüm Festivali’ne yönelik algıladıkları olumlu ve olumsuz etkilerin, festivalin gerçekleşmesinden duyulan memnuniyet üzerindeki etkisini araştırmak ve bu festivalden duyulan memnuniyetin de Mordoğan’da başka festivallerin geliştirilmesine yönelik halkın desteği üzerindeki etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma verileri 01.09.2019-30.10.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Analizler 277 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için AMOS 22 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ise; festivalin yarattığı olumlu etkilerden ekonomik fayda en yüksek düzeyde algılanırken, kişisel fayda en düşük düzeyde algılandığı tespit edilmiştir. Festivalin oluşturduğu yaşam kalitesi, ekonomik ve kişisel faydanın festival memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Festivalin gerçekleşmesinden kaynaklanan algılanan olumsuz etkiler algılanan festival memnuniyeti üzerinde anlamlı ve olumsuz bir etki yaratmıştır. Son olarak Kösedere Üzüm Festivali’ne yönelik yerel halkın algıladığı memnuniyetin, bölgede festival geliştirilmesine yönelik halk desteği üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Festivallerin Algılanan Etkileri, Festival Memnuniyeti, Festival Gelişim Desteği.

                                                                                                    
 • Article Statistics