Türkiye’de Uyuşturucu Sorunu ve Mücadele Politikaları: Vatandaş Algısı

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7344-7358
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda hızlı bir şekilde yayılan, deyim yerindeyse çağımızın birer ölüm tuzağı haline gelen uyuşturucu maddeler ve bunların kullanımı ile ortaya çıkan sosyal ve ekonomik problemler hayatın neredeyse her alanına sirayet etmiştir. Yapılan çalışmalar, uyuşturucu madde kullanımının toplumun bütün sosyal katmanlarında farklı şekillerde olsa da kendini gösterdiğini kanıtlamaktadır. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanımının oluşturduğu sorunun günümüzde salt bir güvenlik ve sağlık sorunu olmaktan çıktığı, bununla birlikte ekonomik ve sosyal bir sorun haline geldiği rahatlıkla ifade edilebilir. Nitekim günümüzde modern devletler, uyuşturucu madde bağımlılığını ve kullanımını önlemeye yönelik, bir takım mücadele politikalarını yürürlüğe koymuştur. Bu bağlamda, toplumun ve sağlıklı nesillerin geleceğini ciddi manada etkileyen ve önemli bir sorun haline gelen uyuşturucu madde kullanımı ve bu sorunla mücadelede devletler tarafından yürürlüğe konulan kamu politikalarının analiz edilmesi, uygulamada eksik yönlerin tespiti ve daha etkili politikaların yürürlüğe konulabilmesi açısından oldukça hayati bir öneme sahiptir. Uyuşturucu ile mücadelede başarılı olmanın yolu; etkin mücadele politikalarını yürürlüğe koymanın yanı sıra, sivil ve resmi tüm aktörler ile birlikte tüm toplumsal paydaşların ortak mücadele etmesinden geçmektedir. Büyük bir genç nüfusa sahip olan Türkiye’de, sınır aşan bir sorun olan uyuşturucu madde sorunu her geçen gün daha da tehlikeli bir hal almaktadır. Bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele politikaları yürürlüğe konulmakta ve uygulanmaktadır. Örneğin, İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında kurulan narkotimlerin sayısı arttırılmakta; uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlara ağırlık verilmektedir. Ayrıca tek tuşla uyuşturucu satıcılarını ihbarda bulunmaya olanak sağlayan UYUMA projesi 2018 yılında hayata geçirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin uyuşturucu madde sorunu ile mücadelede yürürlüğe koyduğu politikaları tespit ederek, vatandaşların Türkiye’de uyuşturucu madde sorunu ile mücadeledeki farkındalık düzeyleri ile bu alanda yürütülen çalışmaların ve kurumların başarı düzeylerini vatandaş algısı üzerinden tespit ve analiz etmektir. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 12 ilde, 03-20 Haziran 2016 tarihleri arasında nicel bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada anket çalışmasından elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmektedir.

Keywords

Abstract

Recently, rapidly spreading, in a short expression, is a death trap of our age, and the use of drugs and the resulting social and economic problems have spread to almost every area of life. Studies have shown that drug use has manifested itself in all social strata of society in different ways. In addition, it can easily be stated that the problem of drug use is not only a security and health problem, but also becomes an economic and social problem. Indeed, today modern states have introduced a number of fighting policies to prevent drug abuse and use. In this context, using of drugs that became an important problem and also seriously affect the future of society and healthy generations, and the analysis of public policies implemented by the states in the fight against this problem, are of vital importance in terms of defining deficiencies in practice and implementing more effective policies. The way to succeed in the fight against drugs; In addition to enforcing effective combat policies and also build common struggle between all civil and official actors as well as all social stakeholders. With a large young population in Turkey, cross-border drug problem is a problem that becomes more serious situation with every passing day. In this context, anti-drug policies are put into force and implemented. For example, the number of narcotics established by the Ministry of the Interior to combat drugs has been increased; operations focused on drug dealers. In addition, the UYUMA project was launched in 2018, which allows one-touch put on the scent the drug dealers to narcotic teams. The main objective of the study is to identify and analyze the enforcement of the policy on Turkey's fight against the drugs problem, citizens of Turkey on the drug issue with the awareness of the struggle of the work undertaken in this area and the institutions identified through the national perception level of success. In this respect, quantitative field research was carried out between 03-20 June 2016 in 12 cities across Turkey. Findings and comments obtained from the survey study are included in the study.

Keywords


 • Aşıcıoğlu, F. (2014). “Ülkemizde Uyuşturucu Sorunu ve Mevzuatta Yapılabilecek İyileştirmeler”,

 • Aşıcıoğlu, F. (2014). “Ülkemizde Uyuşturucu Sorunu ve Mevzuatta Yapılabilecek İyileştirmeler”,Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığı: Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon Çalıştayı 16-17 Haziran 2014 Yalova, Ed. Ömer Miraç Yaman ve diğerleri, s. 43-57, 1. Baskı, Yeşilay Yayınları.

 • Babahanoğlu, V. & Örselli E. (2016). Kamu Politikası Türkiye’de Uyuşturucu İle Mücadelede Uygulanan Politikalar Ve Toplumsal Algı, Çizgi Kitabevi, Konya.

 • Dağlı, Z. (2019). “Bağımlılıkla Mücadele Politikasında Din Görevlilerinin Rolü Üzerine BirDeğerlendirme: Düzce Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, s. 285-297.

 • Demirel, N. (2012). “Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Uyuşturucu Maddeler İle Mücadele”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 28, s. 1-21.

 • Durmuş, M. (2018). “Ulusal Düzeyde bağımlılıkla Mücadele Politikaları ve İyi Uygulama Örnekleri”, BirKamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele yeni yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Ed. ATEŞ, Hamza ve Koçak Ahmet, Nobel Akademik Yayıncılık, s. 83-112, Ankara.

 • Eğilmez, O. B., Örüm M. H., Dumlupınar E. & Egeli A. (2019). “Denetimli Serbestlik UygulamasıKapsamında Yapılan Başvuruların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi: 2018 Yılı Verileri”, Bağımlılık Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, s. 80-87.

 • Ergül, E. (1996). “Uyuşturucu Maddelerle Mücadelede Uluslararası Çağdaş Politikalar”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, s. 229–232.

 • Gökgöz, Ş. & Koçoğlu G. (2007). “Adölesan Çağda Sigara ve Alkol Ölçme Davranışı”, Fırat Tıp Dergisi, Sayı: 12, Cilt: 3, s. 214-218.

 • Karlıova Soysal, E. & İren A. A. (2019). “Yeni Tehditler ve Küreselleşmenin Türk Dış PolitikasınaEtkileri”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 33, s. 188-204.

 • Örselli, E. & Babahanoğlu V. (2016). “Türkiye Özelinde Uyuşturucu Madde Sorununun KamuPolitikalarına Etkisi: Pest Analizi”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13-14-15 Ekim 2016, Asos Congress Bildiri Kitabı, s. 2139-2148, Elazığ.

 • Örselli, E., Babahanoğlu, V. & Bilici, Z. (2018). “Kamu Politikalarında Yeni Aktörler: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Ofisleri”, Turkish Studies, Volume 13/30, s. 303-318.

 • Pınarcı, M. (2014). Uyuşturucu Sorunu ve Mücadele Politikası, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

 • Polat, H. & Kök B. (2019). “Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, Bağımlılık Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 3, s:119-132.

 • T.C. Başbakanlık (2013a). Ulusal Uyuşturucu Politika Ve Strateji Belgesi (2013-2018), Ankara.

 • T.C. Başbakanlık (2013b). Ulusal Uyuşturucu Politika Ve Strateji Belgesi’nin Uygulanması İçin Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı (2013-2015), Ankara.

 • T.C. Başbakanlık (2018). Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023), Ankara.

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı (2019). 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) (2014). “Madde ve Diğer Bağımlılıklar ileMücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi”, Araştırma ve İnceleme Raporu, Tarih: 30/01/2014, Sayı: 2014/2, Ankara.

 • T.C. İçişleri Bakanlığı (2018). “Uyuma Projesi”, https://www.icisleri.gov.tr/uyuma-projesi, Erişim Tarihi: 12.09.2019.

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). “Müfredatta "bağımlılıkla mücadele" vurgusu”,https://www.meb.gov.tr/mufredatta-quotbagimlilikla-mucadelequot-vurgusu/haber/15827/tr, Erişim Tarihi:T.C. Sağlık Bakanlığı (2015). “Uyuşturucu ile Mücadelede Acil Eylem Planı” http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-96241/h/uy-muc-acil-eylem-plani.pdf, s. 15, (E.T. 05.08.2015).

 • Tekiner, M. A. ve Kayabaşı C. (2019). “Narko Terorizm Tehdidi İle Mücadelede Polis Eğitiminin Rolü Ve Önemi”, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, Cilt 19, Interpa Özel Sayısı, s. 137-154.

 • TUBİM (2011). Türkiye Uyuşturucu Raporu 2011, Ankara.

 • TUBİM (2017). 2017 Türkiye Uyuşturucu Raporu (2016 Verileri), Ankara.

 • TUBİM (2019). Türkiye Uyuşturucu Raporu 2019, EGM Yayın Katalog No: 703, Ankara.

 • TUİK (2018). “Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus”, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 16.12.2018.

 • Yaşar, Y., İçer Z. & Yazıcılar T. (2018). “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m. 190/2)”, İstanbul Hukuk Mecmuası, Cilt: 76, Sayı: 2, s. 691-724.

 • Yener, D. (2019). “'ALO 191, 200 bin çağrıya yanıt verdi”, https://www.aa.com.tr/tr/saglik/alo-191-200- bin-cagriya-yanit-verdi-/1515984, Erişim Tarihi: 12.09.2019.

                                                                                                    
 • Article Statistics