Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öfke Ve Öfke İfade Tarzlarının Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği)

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 492-499
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, Afyonkarahisar ilinde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin öfke ifade tarzlarının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar il merkezin de ve ilçelerin de MEB’e bağlı örgün eğitim kurumlarında görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezin de ve ilçelerinde örgün eğitim kurumlarında hali hazırda görev yapan 46 kadın, 124 erkek, toplam 170 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni oluşturmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenin öfke kontrol düzeylerini incelemek için Sürekli “Öfke ve Öfke İfade Tarzı” ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların demografik bilgilerini tanımlamak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuş kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Sonuç olarak; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin öfke kontrol düzeyleri araştırılmış olup cinsiyet, yaş, medeni durum, değişkenlerinde herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmazken, sosyo-ekonomik değişkeni ile öfke kontrol düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the Anger expression styles of the Physical Education and Sports Teachers working in Afyonkarahisar province according to some variables. The universe of the research consists of the Physical Education and Sports Teachers working in the formal education institutions affiliated to the Ministry of National Education in the city center of Afyonkarahisar and in the districts. The sample group consists of 46 women, 124 men, a total of 170 Physical Education and Sports teachers, who are currently working in formal education institutions in the city center and districts of Afyon in the 2020-2021 academic year. . The Continuous "Anger and Anger Expression Style" scale was used to examine the anger control levels of the Physical Education and Sports teacher. In order to define the demographic information of the participants, a personal information form created by the researchers was used. As a result; Anger control levels of Physical Education and Sports Teachers were investigated and no significant difference was found in the variables of gender, age, marital status, while a significant difference was found between the socio-economic variable and anger control levels.

Keywords